Paragraph

Novinky v českém právu

Zákon o ochraně oznamovatelů tzv. whistleblowerů

Dne 7. června 2023 Prezident ČR podepsal vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který nabyde účinnosti 1. srpna 2023. Jde o zákon, který transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Tento zákon přináší nové povinnosti pro řadu subjektů s ohledem na ochranu osob, které se rozhodnou oznámit určité protiprávní jednání (tzv. whistleblowerů). To se bude mimo jiné týkat i společností (zaměstnavatelů) tak, aby byla zajištěna ochrana whistleblowerů z řad jejich zaměstnanců, spolupracujících OSVČ, členů statutárních orgánů a podobně. Navzdory pozměňovacím návrhům a hlasům z neziskových organizací nebude zákon poskytovat ochranu anonymním oznamovatelům.

Účelem úpravy je tedy ochrana těchto osob, které mají podezření na určité protiprávní jednání uvnitř společnosti, a rozhodnou se takovou situaci řešit oznámením. Oznamovat podle tohoto zákona bude možné mimo jiné všechny trestné činy a přestupky, u kterých je stanovena horní hranice trestu alespoň 100.000 Kč. Oznamovatelé pak mají být chráněni před tzv. odvetnými opatřeními (např. výpovědí z pracovního poměru), budou mít právo na utajení jejich identity a budou mít právo být informováni, jak je jejich oznámení řešeno. Obecně zde bude stanovena povinnost vyrozumět oznamovatele do 7 dnů od podání a následně oznámení do 30 dnů od podání posoudit, přičemž ve výjimečných případech bude možné lhůtu prodloužit. Zároveň je předmětem úpravy zavedení interního oznamovacího systému, který celý proces oznámení jednoduše umožní.

Oznamovací systém

Zavedení tohoto systému je tedy stěžejní povinností, kterou nová právní úprava přináší. Tato povinnost se týká řady subjektů, mimo jiné i všech zaměstnavatelů, kteří vždy k 1. lednu daného kalendářního roku budou mít alespoň 50 zaměstnanců. Vedením tohoto systému je možné pověřit i třetí osobu (outsourcing) – to však nebude platit u subjektů, které budou mít tuto povinnost zavést oznamovací systém ze strany předpisů AML (například banky a další finanční instituce).

Zaměstnavatelé, kteří budou mít méně než 250 zaměstnanců, budou moci tento systém sdílet s jiným subjektem. To bude typické například pro koncernové skupiny. Tyto menší a střední zaměstnavatelé musí zavést oznamovací systém do 15. prosince 2023. Zaměstnavatelé s alespoň 250 zaměstnanci však budou povinni vytvořit svůj interní systém odděleně na lokální úrovni a systém musí být aktivní již s účinností nové právní úpravy (tedy 1. srpna 2023). Tato kratší lhůta bude platit i pro povinné subjekty dle předpisů AML.

Pověřená osoba

Další klíčovou povinností je určit pověřenou fyzickou osobu, která může být jak interní, tak externí, který bude zejména přijímat a posuzovat důvodnost oznámení, navrhovat povinnému subjektu opatření k nápravě a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu své činnosti, a to i po ukončení své činnosti. Zároveň bude povinna vést i elektronickou evidenci všech oznámení, přičemž každé oznámení musí být uchováno po dobu pěti let.

Sankce

Za nesplnění povinností vyplývajících z tohoto zákona bude hrozit pokuta až do výše 1.000.000 Kč pro povinné subjekty a do výše 50.000 Kč v případě vědomě nepravdivého oznámení ze strany oznamovatele.

Pokud byste měli zájem o detailnější informace ohledně nové právní úpravy nebo měli zájem o asistenci se zajištěním vnitřního oznamovacího systému či činnosti pověřené osoby, neváhejte se na nás obrátit.