energy-header

Kiírásra került az első METÁR zöld prémium támogatási pályázat

 • A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szeptember elején közzétette első zöld prémium támogatási pályázatát, amelyre a megújuló energiaforrást hasznosító erőművek jelentkezhetnek.
 • A pályázat új beruházásokra, vagy jelentős felújításra, illetve fejlesztésre vonatkozik, célja a megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelés népszerűsítése, gazdasági ösztönzése.
 • Dr. Simon Gábor, a DLA Piper Magyarország energia szektor szakterületének vezető ügyvédje összefoglalta a pályázat benyújtásához szükséges tudnivalókat. 

2019. szeptember 2-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (“MEKH“) közzétette az első METÁR zöld prémium támogatási pályázat kiírási dokumentációját. A pályázatok 2019. november 4. 08:00 órától a benyújtási határidőig, azaz 2019. december 2. 15:00 óráig nyújthatóak be.

A 2017. évben életbe lépett METÁR rendszer keretében nagyobb projekteket érintő támogatás már csak versenyeztetési eljárás keretében nyújtható. A zöld prémium pályázatok szabályait a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet (“Pályázati Rendelet“) tartalmazza. A Pályázati Rendeletben foglalt célok alapján olyan megújuló energiaforrást hasznosító erőműegységekkel lehet majd pályázni zöld prémium támogatásra, amelyek:

 • új beruházás révén létesülnek, vagy
 • olyan meglévő erőműegységek, amelyek jelentős – az eredeti kezdeti beruházási költség 50%-át meghaladó költségű – felújításon vagy fejlesztésen esnek át.

A zöld prémium pályázatokra vonatkozó további háttérszabályokat a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet  (“METÁR Rendelet“) tartalmaz.

1. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS CÉLJA

A METÁR prémium támogatás alapú új rendszerben az erőművek a piacon maguk értékesítik a villamos energiát. A termelőnek csatlakoznia kell egy már meglévő mérlegkörhöz (vagy alapíthat saját mérlegkört is). A menetrendtől való eltérés kiegyenlítését a mérlegkör felelősével kötött kétoldalú megállapodás rendezi. A havonta utólag meghatározott piaci referencia ár[1] a támogatott árra kerül kiegészítésre (prémiumként).

A METÁR prémium támogatások iránti pályázati eljárás célja

 • megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelést megvalósító, új beruházások ösztönzése,
 • a fenntartható fejlődés érdekében a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia részarányának növelése,
 • a támogatási jogosultságok üzemgazdasági és nemzetgazdasági szempontból hatékony, átlátható, befolyásmentes, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő szétosztása a korlátozott lehetőségekre való tekintettel,
 • a fejlesztéspolitikai célok elősegítése a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának és biztonságos működésének fenntartása mellett.

A pályázatok értékelés körében azok a pályázók nyernek majd el prémium támogatást, amelyek a piaci villamos energia árhoz képest a legkisebb támogatási összeg igényű pályázatokat nyújtották be.

 2. A PÁLYÁZAT FŐBB SZABÁLYAI

A pályázati eljárás teljes lebonyolítását (hirdetmény készítése, közzététele, dokumentáció kidolgozása, értékelés) a MEKH látja el. A pályázaton elnyert esetleges jogosultságokat és kötelezettségeket – a Pályázati Rendelettel összhangban – szintén a Hivatal jogosult megállapítani, illetve a végrehajtásukat ellenőrizni.

A MEKH által 2019. szeptember 2-án közzétett kiírási dokumentáció tartalmazza a pályázati eljárás lépéseit és a pályázatok (ajánlatok) benyújtásának szabályait.

A pályázati dokumentumok beadása elektronikusan (Ügyfélkapun, Cégkapun, Hivatali kapun keresztül) történik, erre a célra kialakított ÁNYK űrlapon keresztül.

A támogatási pályázat érvényességi feltétele, hogy a projekt magyarországi telephelyen kerüljön megvalósításra, továbbá a kereskedelmi üzem kezdetéig nem telhet el több idő, mint 3 év.

A mennyiségi keret (korlát) 200 GWh/év támogatott villamosenergia-mennyiség, az éves szinten maximálisan kiosztható zöld prémium támogatás 1 Mrd Ft lesz.

A pályázaton az erőműegységek névleges teljesítménye alapján két kategória került meghirdetésre:

 1. 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységek pályázati kategóriája, ahol a kiosztható éves új támogatási korlát 333 M Ft, illetve a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 66 GWh/év;
 2. legalább 1 MW, de legfeljebb 20 MW-os névleges teljesítőképességű erőműegységek pályázati kategóriája, ahol a kiosztható éves új támogatási korlát 667 M Ft, illetve a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 134 GWh/év;

A MEKH szerint a naperőművek esetén a kiosztható mennyiség lesz a valódi korlátozó tényező, nem a kiosztható támogatás.

A pályázók az induló támogatott árra tesznek ajánlatot. Az induló támogatott ár nem lehet magasabb a METÁR Rendelet 1. Mellékletben meghatározott ár indexált, aktuális értékénél (26,08 Ft/kWh).

Amennyiben a támogatott ár és a referencia piaci ár különbsége negatív, a termelő köteles megfizetni a különbözetet a befogadónak.

A támogatás időtartama a kiírási dokumentáció szerint 15 év (amit egyéb támogatás csökkenthet).

Az ajánlati árat is tartalmazó bontási dokumentumot a pályázónak a Hivatal által megjelölt közjegyzői kulccsal titkosítva, külön csatolmányként kell a pályázatával együtt kell majd benyújtania. A pályázatok bontása közjegyző jelenlétében történik majd a beadási határidőt követő 3. munkanapon. A benyújtott ajánlati ár és a pályázat azonosító adatainak publikálása a bontástól számított 3 munkanapon belül történik.

Részvételi feltételek

Pályázó lehet a Pályázati Rendelet szerinti pályázaton támogatási jogosultságot kívánó EU, EGT vagy a Tanács 2006/500/EK számú határozata szerinti Energiaközösség tagállamában székhellyel rendelkező, továbbá Magyarországon a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet, önkormányzat. A jelen pályázaton kizárólag magyarországi telephelyen történő villamosenergia-termelést tervező pályázati dokumentációval nyerhető támogatás.

A pályázati eljárásban a névleges teljesítőképesség megállapítása során összevontan kell kezelni az azonos típusú energiaforrást használó:

 • METÁR Rendelet szerinti kötelező átvétel, vagy pályázat nélküli zöld prémium típusú támogatásban részesülő és
 • a jelen pályázati eljárásban pályázó erőműegységeket,

amelyek hálózati csatlakozási pontjai 1.000 m távolságon belül helyezkednek el.

A benyújtásra kerülő pályázat (ajánlat) tartalma

A pályázat körében a pályázók kötelesek nyilatkozni arról, hogy a Pályázati Rendelet szerinti kizáró okok velük szemben nem állnak fenn. A kizáró okok rendszere és jogkövetkezményei a közbeszerzési eljárások kapcsán alkalmazott kizáró okokhoz hasoníthatóak.

A pályázónak nyilatkoznia kell majd az esetleges részleges teljesítés elfogadásáról, azaz hogy pályázata legalább milyen mértékű részleges mennyiséggel (MW) vehető figyelembe ha a teljes támogatási mennyiséget nem nyerheti el.

Műszaki alkalmassági feltételként szükséges lesz a hálózati engedélyes ajánlata (műszaki gazdasági tájékoztató), valamint a hálózati engedélyes nyilatkozata a csatlakozási pont EOV koordinátára vonatkozóan.

A pályázóknak bankgarancia formában ajánlati biztosítékot (a MEKH által meghatározott beruházási benchmark érték 2%-a), a nyertes pályázóknak pedig később – az ajánlati biztosíték kiváltásával – teljesítési biztosítékot (a beruházási benchmark érték 5%-a) kell majd letenniük. Az ajánlati biztosíték felszabadításra kerül a teljesítési biztosíték elfogadását követően, illetve nem nyertes vagy érvénytelen pályázat vagy eredménytelen pályázati eljárás esetén az eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül. A teljesítési biztosíték a kereskedelmi üzem megkezdését igazoló dokumentum elfogadását követő 10 munkanapon belül kerül felszabadításra.

A bontási dokumentum tartalma: a pályázó azonosító adatai, az erőműegység tervezett telephelye, villamos teljesítménye és típusa, valamint az ajánlati ár.

A pályázatok értékelése

A Hivatal a pályázatok pályázati feltételeknek való megfelelőségét és értékelésének előkészítését egy előzetesen felállított öttagú értékelő bizottsággal (“Értékelő Bizottság“) vizsgáltatja meg. Az Értékelő Bizottság elnöke a Hivatal elnöke, további tagjai pedig a Miniszter által kijelölt személy és a Hivatal három képviselője.

Időbeli ütemezés

A MEKH által közzétett tájékoztató szerint mintegy 8 hónap alatt (2019. szeptember – 2020. április között) zajlik majd le a pályázati eljárás, a következő lépések szerint:

Pályázás

 • Hirdetmény közzététele
 • Pályázat kiírása
 • Hivatal tájékoztatója
 • Pályázatok beadása
 • Pályázatbeadási határidő
 • Pályázatok bontása közjegyző jelenlétében
 • MEKH közlemény a pályázati dokumentációk adatairól

Értékelés

 • Pályázatok vizsgálata, felszólítás a hiánypótlásra (1 körben)
 • Hiányok pótlása (1 kör, max. 15 nap)

Eredményhirdetés

 • Értékelő bizottság összefoglaló értékelésének elkészítése
 • Közlemény a pályázat eredményességéről
 • Egyéni határozatok kiküldése
 • Eredményhirdetés

Pályázat megvalósítása

 • Teljesítési biztosíték igazolása
 • Ajánlati biztosíték felszabadítása / lehívása
 • Kereskedelmi üzembe helyezés (3 év)
 • Teljesítési biztosíték felszabadítása / lehívása
 • Kereskedelmi üzembe helyezés (+1 év)

A pályázati eljárás során csak a pályázati kiírásban meghatározott mennyiségi korlátok eléréséig fogadhatók el ajánlatok, a pályázatokhoz megadott ajánlati árak sorrendjében, a legmagasabb ajánlati árnál magasabb ajánlatok pedig nem vehetőek figyelembe.

3. A PÁLYÁZAT NYERTESEINEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A pályázati eljárás nyertese jogosult és köteles a nyertes pályázatában foglaltaknak megfelelő tartalommal – a hatályos jogszabályokkal összhangban – új beruházás eredményeképpen a villamosenergia-termelési kapacitásokat üzembe helyezni vagy átalakítani és az eredményhirdetés napjától számítva a kiírási dokumentációban meghatározott időtartamon belül kereskedelmi üzembe helyezni. A nyertes pályázatban szereplő támogatási jogosultság a METÁR kormányrendelet szerinti indexáláson kívül kizárólag a figyelembe vett egyéb állami támogatások megváltozása esetén módosítható. Az elnyert támogatási jogosultság a Rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelés, illetve a Hivatal jóváhagyása alapján ruházható át.

A nyertes pályázóknak a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 30 napon belül igazolniuk kell a kiírási dokumentációban meghatározott teljesítési biztosíték rendelkezésre állását, ellenkező esetben az ajánlati biztosítékot a Hivatal lehívja, és a pályázó elveszíti a támogatási jogosultságot.

Ha a nyertes pályázó az általa megvalósítandó erőműegységgel kapcsolatban, a támogatási jogosultságot megállapító határozatban meghatározott, kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidőt követő

 • legkésőbb 10 munkanapon belül a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint nem igazolja a kereskedelmi üzem megkezdését, a teljesítési biztosíték fel nem szabadított részét a Hivatal lehívja, azt a pályázó a Hivatal erre vonatkozó határozata alapján elveszíti;
 • egy éven belül a kiírási dokumentációban meghatározottak szerint nem igazolja a kereskedelmi üzem megkezdését, a Hivatal erre vonatkozó határozata alapján elveszíti a projektre vonatkozó támogatási jogosultságát, és e rendelet szerint kiírt pályázaton 3 évig nem indulhat.

A pályázatban bemutatott erőműegység telephelyét az induló támogatott ár 1 Ft/kWh mértékű csökkentése ellenében lehet módosítani. Nem számít a telephely módosításának az, ha csak a telephely helyrajzi száma módosul, de a telephely fizikailag nem változik.

Ha a nyertes pályázó a támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától számított fél éven belül jelzi a Hivatalnak, hogy a vállalt beruházást mégsem tudja megvalósítani, úgy a teljesítési biztosítéknak csak 85%-át veszíti el.

4. NYITOTT KÉRDÉSEK A ZÖLD PRÉMIUM PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATBAN

Kérdéses, hogy a piaci szereplők számára vonzóak-e a METÁR zöld prémium pályázatok jelenlegi feltételei, illetve a 26,08 Ft/kWh mértékű induló támogatott ár.

Az elkövetkező hónapok kérdése lesz az is, hogy tervezik-e a nagyobb (hazai és nemzetközi) piaci szereplők a pályázatokon való részvételt, vagy csak kisebb szereplők (kkv-k) projektei fognak versenyezni a támogatásért.

Változatlanul nem egyértelmű, hogy piacképes-e az időjárásfüggő termelők (naperőmű, szélerőmű) által termelt villamos energia (ebben a szegmensben az erőművek a piacon maguk értékesítik a villamos energiát). Jelentős kihívás így az időjárásfüggő termelés tervezhetőségének (pontos menetrendezés) növelése.

 

[1] A referencia piaci árat a következők szerint kell meghatározni:

 • napenergiát felhasználó erőműegységek esetén a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak napenergiát felhasználó – kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő – erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,
 • szélenergiát felhasználó erőműegységek esetén a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak szélenergiát felhasználó – kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő – erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,
 • nem napenergiát vagy szélenergiát felhasználó erőműegységek esetében a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak havi számtani átlaga.
A cikk szerzője:

Simon Gábor

Simon Gábor

Partner,

Energia és Beszerzések szakterület csoportvezető

Simon Gábor

Gábor a DLA Piper Hungary energiajogi és a beszerzési szakterületek vezetője. Jelentős tapasztalatokat szerzett az energiaipar szabályozási kérdéseiben és kereskedelmi gyakorlatában, rendszeresen ad jogi tanácsot többek között energiakereskedőknek, erőművi társaságoknak, energetikai berendezés gyártóknak, és rendszerüzemeltetőknek.
E-mailt küldök