Paragraph

Novinky v českém právu

Jak předcházet podvodům s nemovitostmi?

Katastr nemovitostí, jako veřejně přístupný seznam, může velmi snadno svádět k podvodům. Pachatel padělá podpis na smlouvě, která následně slouží jako vkladová listina pro zápis jeho vlastnického práva do katastru. Velmi často se pak takový podvodný nabyvatel, kterému z nedostatku dobré víry nemůže svědčit vlastnické právo, snaží rychle převést získané nemovitosti na třetí osobu, která o podvodu nemá ani tušení. Předpisy upravující řízení před katastrálními úřady sice pamatují i na ochranu vlastníka zapsaného v katastru, kterému dávají jednak dvacetidenní lhůtu od podání návrhu na vklad, aby mohl namítat, že s právě zahájeným vkladovým řízením vlastně nemá nic co do činění, a současně ukládají katastrálním úřadům o zahájení vkladového řízení vlastníka informovat, nicméně, taková úprava nemusí být vždy dostačující.

Nutně tedy vyvstává otázka, zda existuje nějaký jiný způsob, jak se před těmito podvody chránit. A právě pro tyto případy nabízí katastr speciální službu: hlídacího psa.

Hlídací pes, neboli služba „sledování změn“, je zakotvena již v zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a právě díky ní je uživatel okamžitě informován o změnách u sledovaných nemovitostí.[1] Změnou se přitom rozumí zaplombování (upozornění, že jsou právní vztahy dotčeny změnou), provedení vkladu, provedení záznamu i zápis poznámky. Upozornění o změně obdrží uživatel způsobem, který si zvolí: SMS zprávou, e-mailem nebo datovou schránkou. Je také možné odebírat zprávy o změně pomocí webové služby v XML formátu, to je však využívané primárně osobami, které mají zapsané věcné právo k velkému počtu nemovitostí – což mohou být například různé úvěrující společnosti. Pomocí služby jsou také zasílány provozní zprávy, které se týkají uživatelského účtu a jeho správy.

Možnosti zřízení služby jsou dohromady tři:

  • online přes webové stránky Státní správy zeměměřičství a katastru;
  • osobně, tedy vyplněním papírové žádosti na katastrálním úřadu; anebo
  •  zasláním žádosti datovou schránkou.

Při zřizování této služby musí vždy žádající osoba prokázat svoji identitu:

  • na internetu pomocí portálu identitaobcana.cz (případně datovou schránkou, má-li žadatel datovou schránku zřízenu); nebo
  • osobně dokladem totožnosti;
  • a v případě zaslání přes poštovní služby žádostí s úředně ověřeným podpisem.

Uživatel musí za službu zaplatit, pokud ji chce zřídit maximálně ke dvaceti nemovitostem, platí  za její aktivaci poplatek 200 Kč. Při dvaceti jedna a více nemovitostech uhradí uživatel za každou 10 Kč, maximální výše úplaty činí 500 000 Kč.

Zřízení služby sledování změn je zcela jistě vhodné, v dnešní době vzhledem ke stále vzrůstající originalitě podvodníků dokonce nutné. Službu lze zřídit velmi jednoduše a rychle, poplatek není příliš vysoký, zřízení služby lze proto jenom doporučit.

Autoři článku

Zuzana Princová, David Padyšák


Původně publikováno dne 12.07.2023 na pravniprostor.cz


[1] Státní správa zeměměřičství a katastru: Základní informace o Službě sledování změn, dostupné online z: ČÚZK – Základní informace o Službě sledování změn (cuzk.cz)