Tag archief: Curator

Bestuurders: het belang van boekhoudplicht

Administratieplicht bestuurdersaansprakelijkheid

In onze praktijk, waarin we zowel optreden als curator en als advocaat van een (bijna) failliete vennootschap, zien we het vaak. Het bestuur van de onderneming heeft jarenlang hard gewerkt en alles geprobeerd om het bedrijf te redden, maar dat is uiteindelijk niet gelukt en de administratie is een onoverzichtelijke chaos.  De curator heeft dan …

Lees verder »

Mijn en dijn: mag een curator andermans zaken ‘verkopen’?

Voorraad leverancier door curator doorverkocht

De curator verkoopt de voorraden van het failliete bedrijf, terwijl hij weet dat een deel daarvan nog eigendom is van de onbetaalde leverancier die onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd. De curator neemt in de koopovereenkomst op dat hij de activa verkoopt voor zover die eigendom zijn van het failliete bedrijf en dat de koper eventuele rechten …

Lees verder »

Afspraak is afspraak, ook in een faillissement

Stel, u heeft een overeenkomst gesloten. Voordat aan alle verplichtingen is voldaan, gaat uw wederpartij failliet. Wat betekent dit voor u? Een van de grootste misvattingen in faillissementssituaties is dat door het faillissement alle door de failliet gesloten overeenkomsten automatisch eindigen. Niets is echter minder waar. De rechten en plichten van de failliet en u …

Lees verder »

Graag iets meer onderzoek doen curator

Een voorbeeld: een vader heeft twee zonen; zoon 1 en zoon 2. Vader overlijdt en laat, blijkens een verklaring van erfrecht, als zijn erfgenamen achter zoon 2 en de minderjarige zoon van zoon 1. Zoon 1 zelf is uitgesloten als erfgenaam. Tot de nalatenschap behoort een huis. Zoon 1 is failliet. De curator van zoon …

Lees verder »

Het arrest Neo River: banken en curatoren moeten samenwerken

Wanneer een bank krediet verstrekt, dan vraagt zij zekerheden van de kredietnemer. Onderdeel van die zekerheden is vrijwel altijd een stil pandrecht op de vorderingen (debiteurenportefeuille) van de kredietnemer. Komt de kredietnemer zijn verplichtingen jegens de bank niet na, dan kan de bank haar zekerheden uitwinnen. Zo kan de bank aan de debiteuren van de …

Lees verder »