avatar

Bas Degelink

Auteur details

Naam: Bas Degelink
Datum geregistreerd: 5 februari 2014
URL: https://www.linkedin.com/in/degelink

Laatste berichten

  1. Wijziging pensioenleeftijd en waardeoverdracht — 14 november 2017
  2. Eenzijdige verhoging van de pensioenleeftijd is niet toegestaan — 10 november 2017
  3. Vormen van bestemmingsreserve voor VPL-aanspraken uit eigen pensioenvermogen niet in strijd met pensioenwet — 3 maart 2017
  4. Hoge Raad: detacheerders en payroll-ondernemingen kunnen verplicht zijn tot deelneming in StiPP — 8 november 2016
  5. Hoge Raad beslist: achterstallige pensioenpremies gaan over op de verkrijger bij overgang van een onderneming — 18 oktober 2016

Berichten van deze auteur

Wijziging pensioenleeftijd en waardeoverdracht

Afgelopen vrijdag plaatsten we al een blog over de uitspraak van de rechtbank Limburg met betrekking to de eenzijdige verhoging van pensioenleeftijd. In dit blog willen wij het volgende verduidelijken. De kwestie betreft een verhoging van de pensioenleeftijd. Een item waar veel werkgevers en pensioenuitvoerders in verband met de gewijzigde fiscale pensioenrichtleeftijd mee te maken …

Lees verder »

Eenzijdige verhoging van de pensioenleeftijd is niet toegestaan

Eenzijdige verhoging van de pensioenleeftijd is niet toegestaan. Ook niet nu de verhoging van de pensioenleeftijd verband hield met de verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd. Volgens art. 83 pensioenwet kan rechthebbende individueel bezwaar maken.

Lees verder »

Vormen van bestemmingsreserve voor VPL-aanspraken uit eigen pensioenvermogen niet in strijd met pensioenwet

Het geschil Pensioenfonds Slagers heeft een bestemmingsreserve gevormd voor VPL-aanspraken uit het eigen pensioenvermogen. Volgens DNB is door deze reservevorming sprake van een verboden premiekorting, zou de norm van evenwichtige belangenbehartiging zijn geschonden en zou er geen sprake zijn van integere bedrijfsvoering. DNB geeft een aanwijzing die onder meer inhoudt dat het fonds de VPL-bestemmingsreserve …

Lees verder »

Hoge Raad: detacheerders en payroll-ondernemingen kunnen verplicht zijn tot deelneming in StiPP

In veel verplichtstellingsbesluiten van bedrijfstakpensioenfondsen zijn bepalingen opgenomen die zien op werknemers die werkzaam zijn op basis van een uitzendovereenkomst. Het verplichtstellingsbesluit kan bepalen dat dergelijke werknemers niet of juist wel verplicht zijn tot deelneming in het desbetreffende bedrijfstakpensioenfonds. Een dergelijke bepaling brengt de belangrijke vraag met zich wanneer sprake is van een uitzendovereenkomst.

Lees verder »

Hoge Raad beslist: achterstallige pensioenpremies gaan over op de verkrijger bij overgang van een onderneming

Dit heeft de Hoge Raad beslist in zijn uitspraak van 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2375 in een geschil tussen het verplichte bedrijfstakpensioenfonds voor de schoonmaakbranche en de onderneming GOM (de “GOM-zaak”). Dit was ook reeds door de lagere rechter (rechtbank en Gerechtshof) beslist. De Hoge Raad bevestigt die uitspraken nu.

Lees verder »

Geen omzeiling van het recht op een vast arbeidscontract

Op 1 juli 2015 wijzigen de wettelijke regels voor ontslag ingrijpend. Een van deze wijzigingen is een aanscherping van de “ketenregeling”. De ketenregeling houdt in dat een werknemer met meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten achter elkaar op een gegeven moment recht krijgt op een vast contract. Een werkgever die niet wil dat een tijdelijke werknemer zo’n vast …

Lees verder »

Pensioenen in 2015: wat staat ons nog te wachten?

In 2014 ging er bijna geen week voorbij of het woord pensioen had een prominente plek in de dagbladen. En terecht, want er is het afgelopen kalenderjaar veel gebeurd met het Nederlandse pensioenstelsel: nieuwe governanceregels, fiscale versoberingen en aanscherping van de financiële regels voor pensioenfondsen. Daarmee is de rust niet teruggekeerd, want ook in 2015 …

Lees verder »

Detacheringsbureaus pas op: verplicht pensioen?

Gedetacheerde werknemer is (soms) uitzendkracht! Uitzendkrachten moeten deelnemen in pensioenfonds StiPP indien hun werkgever (het uitzendbureau) voor ten minste 50% van het jaarloon uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers. Het uitzendbureau moet daarvoor pensioenpremie betalen aan StiPP. Werknemers die zijn gedetacheerd door een detacheringsbureau kunnen soms ook als zo’n uitzendkracht worden gezien. Het gevolg is dat het …

Lees verder »

Werkgevers let op: belangrijke pensioen wijzigingen per 1/1/2015

1. Wat gaat er gebeuren? De fiscale regelgeving die van toepassing is op pensioenregelingen wijzigt per 1 januari 2015. Kort gezegd mag er ná 1 januari 2015 minder pensioen worden opgebouwd. Daardoor kan de pensioenregeling die u heeft getroffen voor uw werknemers vanaf die datum in strijd komen met de fiscale regelgeving. In dat geval …

Lees verder »

Het nieuwe ontslagrecht

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. In de wet staan onder meer ingrijpende wijzigingen van het ontslagrecht en de rechtspositie van werknemers zonder vast contract. Het grootste deel van de wet zal op 1 juli 2015 in werking treden. Het voornemen van minister Asscher was lange tijd dat drie …

Lees verder »

Oudere berichten «