«

»

Graag iets meer onderzoek doen curator

Een voorbeeld: een vader heeft twee zonen; zoon 1 en zoon 2. Vader overlijdt en laat, blijkens een verklaring van erfrecht, als zijn erfgenamen achter zoon 2 en de minderjarige zoon van zoon 1. Zoon 1 zelf is uitgesloten als erfgenaam. Tot de nalatenschap behoort een huis. Zoon 1 is failliet.

De curator van zoon 1 gaat er van uit dat zoon 1 een erfgenaam is en laat beslag leggen op het huis. In de daarop volgende gerechtelijke procedure vordert de curator veroordeling van zoon 2 tot verdeling van het huis in die zin dat de helft van de netto verkoopopbrengst zal toekomen aan de curator.

Oordeel rechtbank

Tijdens de procedure wordt duidelijk dat zoon 1 geen deelgenoot van de nalatenschap is. Daarom wordt de curator door de rechtbank in zijn vordering niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank oordeelt dat de curator misbruik heeft gemaakt van procesrecht en (daarmee) onrechtmatig heeft gehandeld jegens zoon 2. De curator moet de schade van zoon 2 (de door hem gemaakte proceskosten) vergoeden.

Boedelregister

Voor de rechtbank is van belang dat de curator had kunnen weten dat zoon 1 geen deelgenoot is. De curator had zelfstandig informatie kunnen inwinnen over de erfrechtelijke positie van zoon 1. Hij had het boedelregister kunnen raadplegen; een openbaar register waarin informatie is opgenomen over een nalatenschap. Iedereen kan kosteloos inzage krijgen door bij de relevante rechtbank een uittreksel op te vragen. Het boedelregister vermeldt onder meer welke notaris de betreffende verklaring van erfrecht heeft opgemaakt.

Conclusie

Kortom: van een curator mag – terecht – worden verwacht dat hij zich in de relevante feiten verdiept voordat hij een procedure begint. Begint de curator een procedure op basis van feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen, dan maakt hij misbruik van procesrecht en handelt hij (daarmee) onrechtmatig.

Over de auteur

avatar

Erik Schuurs

Erik werkt voor de praktijkgroep Restructuring. Hij adviseert banken en wordt regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator.