Know-how, kluczowe zmiany i rekomendacje

Konsekwencje nieprawidłowego ewidencjonowania godzin pracy

Przepisy prawa pracy wymagają by pracodawca prowadził tzw. ewidencję czasu pracowników celem prawidłowego ustalenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać między innymi informację o pracy w niedzielę i święta, pracy w porze nocnej, pracy w godzinach nadliczbowych, dyżurach, urlopach oraz inne usprawiedliwionych i …

Konsekwencje nieprawidłowego ewidencjonowania godzin pracy Read More »

Elastyczne miejsce i czas pracy dla rodziców opiekujących się chorymi dziećmi

W ostatnim czasie weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy, które wprowadziły istotne zmiany w zakresie możliwości świadczenia pracy w elastycznych formach wykonywania pracy przez pracowników – rodziców opiekujących się chorymi dziećmi. Nowelizacja wprowadziła korzystne zmiany dla pracowników będących rodzicami dzieci w okresie zagrożonej ciąży, posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie …

Elastyczne miejsce i czas pracy dla rodziców opiekujących się chorymi dziećmi Read More »

Elektroniczne e-zwolnienia obowiązkowe dopiero od grudnia 2018 r.

Po raz kolejny przesunięciu uległ termin wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązkowe elektroniczne zwolnienia lekarskie. Aktualnie, lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wystawianie papierowych zwolnień będzie możliwe wyłącznie do dnia 30 listopada 2018 r., zaś po tym terminie zwolnienia będą mogły być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Reforma zasad …

Elektroniczne e-zwolnienia obowiązkowe dopiero od grudnia 2018 r. Read More »

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy kodeksu pracy, które skrócą okres obowiązkowego przechowywania akt osobowych – aktualnie okres ten zasadniczo trwa 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Zgodnie z nowymi przepisami, okres zostanie skrócony do 10 lat po ustaniu zatrudnienia danej osoby, co będzie jednak wiązało się z obowiązkiem przekazywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych …

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej Read More »

Weryfikacja karalności kandydatów do pracy/pracowników w sektorze finansowym

Polskie prawo ogranicza zakres danych, które mogą być przetwarzane przez pracodawców, tzn. istnieje katalog danych osobowych, które mogą być gromadzone w trakcie procesu rekrutacji i w okresie zatrudnienia. Co do zasady, katalog tych danych, nie zawiera informacji o przeszłości kryminalnej danego kandydata/pracownika, dlatego przeprowadzanie przez pracodawcę weryfikacji w tym zakresie może zostać uznane za naruszenie …

Weryfikacja karalności kandydatów do pracy/pracowników w sektorze finansowym Read More »

Zmiany w przepisach imigracyjnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian do rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, ułatwiających dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Zgodnie z projektem, test lokalnego rynku pracy nie będzie …

Zmiany w przepisach imigracyjnych Read More »

Dopuszczalność przeprowadzania tzw. background screeningu

“W ostatnich latach na polskim rynku pracy powszechną praktyką stało się przeprowadzanie tzw. background screeningu, czyli weryfikowania informacji przedstawionych przez kandydatów w procesie rekrutacji, a także zbieranie dodatkowych informacji o pracownikach w okresie ich zatrudnienia, w tym od osób trzecich. Weryfikacja następuje najczęściej poprzez skontaktowanie się z byłymi pracodawcami, czy też zapoznawanie się z treściami zamieszczonymi …

Dopuszczalność przeprowadzania tzw. background screeningu Read More »

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą zobowiązani do wypłaty wynagrodzenia za pracę na rachunki bankowe wskazane przez pracowników, o ile pracownicy nie złożą wniosku o otrzymywanie wynagrodzenia do rąk własnych. W praktyce oznacza to, że pracodawcy nie będą dłużej zobowiązani do uzyskania zgody na wypłatę wynagrodzenia przelewem bankowym na konto wskazane przez pracownika. Nowe …

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę Read More »

Zmiany do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Trwają prace nad przygotowaniem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), które mają stanowić obowiązkowy środek zabezpieczenia emerytalnego osób zarobkujących, w tym m.in pracowników i zleceniobiorców, które mają umożliwiać zgromadzenie dodatkowych środków na emeryturę.  Założenia reformy przewidują obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez wszystkie podmioty zatrudniające osoby uprawnione do uczestnictwa w programie. Środki na PPK …

Zmiany do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Read More »

Nowe zasady monitoringu pracowników

Ustawa z dnia 11 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wprowadziła do Kodeksu pracy nowe zasady monitoringu wizyjnego pracowników. Uzasadnienie monitoringu Zgodnie z nowymi zasadami monitoring wizyjny może być stosowany w ściśle określonym celu i nie może być nadużywany przez pracodawców w celu przetwarzania wrażliwych danych osobowych pracownika. Pracodawcy są uprawnieni do stosowania monitoringu …

Nowe zasady monitoringu pracowników Read More »

Zmiany w zasadach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W lipcu 2018 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe regulacje będą miały zastosowanie między innymi do instytucji finansowch, banków i przedsiębiorców, którzy przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro. Podmioty objęte zakresem ustawy …

Zmiany w zasadach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Read More »

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy kodeksu pracy, które wprowadzą znaczące zmiany w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z aktualnymi przepisami, pracodawcy są zobowiązani do prowadzenia większości dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w formie papierowej. Nowe przepisy pozwolą pracodawcom na prowadzenie takiej dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej. Pracodawcy, którzy będą zainteresowani elektronizacją …

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej Read More »

Nachodzące zmiany w prawie pracy

Polski ustawodawca pracuje aktualnie nad nowymi przepisami z zakresu prawa pracy, które będą miały duże znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce: – przepisy wdrażające Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych  25 maja 2018 r. w Polsce zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). RODO wywrze istotny wpływ na zasady przetwarzania danych osobowych pracowników, w …

Nachodzące zmiany w prawie pracy Read More »