Know-how, kluczowe zmiany i rekomendacje

Podsumowanie najważniejszych zmian w zakresie prawa pracy

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy z zakresu prawa pracy, o których informowaliśmy Państwa w poprzednich wpisach. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: – wejście w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Polski rząd w ramach reformy systemu emerytalnego – zgodnie z wielomiesięcznymi zapowiedziami – wprowadził do polskiego systemu prawnego nową formę oszczędzania …

Podsumowanie najważniejszych zmian w zakresie prawa pracy Read More »

Korzystne zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy kodeksu pracy, które ograniczyły konieczność przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych przy pracach, których wykonywanie wiążę się z niskim wskaźnikiem wypadkowości oraz niskim narażaniem na szkodliwe czynniki. Nowe przepisy będą miały zatem znaczenie głównie dla pracodawców zatrudniających pracowników administracyjno-biurowych, wykonujących działalność, …

Korzystne zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Read More »

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy wprowadzą szereg zmian w zakresie zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a także określą w sposób szczegółowy wymogi jakie powinny zostać spełnione przez pracodawców zainteresowanych zmianą postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej …

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej Read More »

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych uchwalona!

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która wprowadza do polskiego systemu prawnego nową formę oszczędzania umożliwiającą  zgromadzenie dodatkowych środków na emeryturę – pracownicze plany kapitałowe. Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych nastąpi w kilku fazach – początkowo, obowiązek utworzenia planów będzie dotyczył wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Docelowo …

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych uchwalona! Read More »

Zniesienie limitu 30-krotności składek emerytalno-rentowych uznane za niekonstytucyjne

14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że zniesienie limitu 30-krotności składek emerytalno-rentowych zostało przeprowadzone w sposób naruszający Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Tytułem przypomnienia w 2018 r. Sejm uchwalił ustawę, która miała znieść limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych, co w konsekwencji doprowadziłoby do zredukowania wynagrodzenia otrzymywanego przez kluczowych pracowników a równocześnie zwiększyło koszty ich zatrudniania ponoszone przez …

Zniesienie limitu 30-krotności składek emerytalno-rentowych uznane za niekonstytucyjne Read More »

12 listopada 2018 r. świętem narodowym

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dzień 12 listopada 2018 r. został uznany za święto narodowe. W tym dniu pracownicy większości zakładów pracy (w tym placówek handlowych) nie mogą wykonywać pracy, o ile nie mają do nich zastosowania przepisy umożliwiające wykonywanie pracy w niedziele i święta. Wprowadzenie nowego święta poza koniecznością dokonania istotnych …

12 listopada 2018 r. świętem narodowym Read More »

Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Projektowane przepisy zakładają wprowadzenie istotnych zmian w zakresie sposobu i warunków prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników. Za jedną z kluczowych zmian należy uznać wprowadzenie nowego podziału akt osobowych pracowników, które zgodnie z projektem rozporządzenia powinny …

Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej Read More »

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

W 2019 r. pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 2.250 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miał także wpływ na inne świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z ich zatrudnieniem, w tym w szczególności odprawy w ramach zwolnieniach grupowych, czy też stawki dodatkowego …

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku Read More »

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizację będzie nadanie cywilnoprawnym kontraktorom (tj. osobom fizycznym zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło, a także osobom fizycznym prowadzącym własną działalność gospodarczą) prawa do tworzenia związku zawodowego lub przystąpienia …

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych Read More »

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji

7 sierpnia 2018 r. prezydent Polski podpisał  ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, której celem jest dostosowanie przepisów polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, …

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji Read More »

Konsekwencje nieprawidłowego ewidencjonowania godzin pracy

Przepisy prawa pracy wymagają by pracodawca prowadził tzw. ewidencję czasu pracowników celem prawidłowego ustalenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać między innymi informację o pracy w niedzielę i święta, pracy w porze nocnej, pracy w godzinach nadliczbowych, dyżurach, urlopach oraz inne usprawiedliwionych i …

Konsekwencje nieprawidłowego ewidencjonowania godzin pracy Read More »

Elastyczne miejsce i czas pracy dla rodziców opiekujących się chorymi dziećmi

W ostatnim czasie weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy, które wprowadziły istotne zmiany w zakresie możliwości świadczenia pracy w elastycznych formach wykonywania pracy przez pracowników – rodziców opiekujących się chorymi dziećmi. Nowelizacja wprowadziła korzystne zmiany dla pracowników będących rodzicami dzieci w okresie zagrożonej ciąży, posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie …

Elastyczne miejsce i czas pracy dla rodziców opiekujących się chorymi dziećmi Read More »

Elektroniczne e-zwolnienia obowiązkowe dopiero od grudnia 2018 r.

Po raz kolejny przesunięciu uległ termin wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązkowe elektroniczne zwolnienia lekarskie. Aktualnie, lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wystawianie papierowych zwolnień będzie możliwe wyłącznie do dnia 30 listopada 2018 r., zaś po tym terminie zwolnienia będą mogły być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Reforma zasad …

Elektroniczne e-zwolnienia obowiązkowe dopiero od grudnia 2018 r. Read More »

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy kodeksu pracy, które skrócą okres obowiązkowego przechowywania akt osobowych – aktualnie okres ten zasadniczo trwa 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Zgodnie z nowymi przepisami, okres zostanie skrócony do 10 lat po ustaniu zatrudnienia danej osoby, co będzie jednak wiązało się z obowiązkiem przekazywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych …

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej Read More »

Weryfikacja karalności kandydatów do pracy/pracowników w sektorze finansowym

Polskie prawo ogranicza zakres danych, które mogą być przetwarzane przez pracodawców, tzn. istnieje katalog danych osobowych, które mogą być gromadzone w trakcie procesu rekrutacji i w okresie zatrudnienia. Co do zasady, katalog tych danych, nie zawiera informacji o przeszłości kryminalnej danego kandydata/pracownika, dlatego przeprowadzanie przez pracodawcę weryfikacji w tym zakresie może zostać uznane za naruszenie …

Weryfikacja karalności kandydatów do pracy/pracowników w sektorze finansowym Read More »