Know-how, kluczowe zmiany i rekomendacje

12 listopada 2018 r. świętem narodowym

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dzień 12 listopada 2018 r. został uznany za święto narodowe. W tym dniu pracownicy większości zakładów pracy (w tym placówek handlowych) nie mogą wykonywać pracy, o ile nie mają do nich zastosowania przepisy umożliwiające wykonywanie pracy w niedziele i święta. Wprowadzenie nowego święta poza koniecznością dokonania istotnych zmian w organizacji czasu pracy będzie wiązało się także ze zmianą zasad obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jego wysokość jest ustalana odrębnie w każdym roku kalendarzowym i w praktyce jest uzależniona m.in. od liczby niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy. Wprowadzenie nowego święta …

12 listopada 2018 r. świętem narodowym Read More »

Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Projektowane przepisy zakładają wprowadzenie istotnych zmian w zakresie sposobu i warunków prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników. Za jedną z kluczowych zmian należy uznać wprowadzenie nowego podziału akt osobowych pracowników, które zgodnie z projektem rozporządzenia powinny składać się z czterech części. Zgodnie z aktualnymi przepisami, akta osobowe pracowników składają się z trzech części: (i) części A (obejmującej dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie), (ii) części B (dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika), oraz (iii) części …

Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej Read More »

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

 W 2019 r. pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 2.250 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miał także wpływ na inne świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z ich zatrudnieniem, w tym w szczególności odprawy w ramach zwolnieniach grupowych, czy też stawki dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porzę nocnej. Zgodnie z nowymi przepisami, wzrośnie także stawka minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców, które od 1 stycznia 2019 r. wyniesie 14,70 PLN za każdą godzinę świadczenia usług. Co do zasady, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wymaga wprowadzenia jakichkolwiek zmian …

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku Read More »

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizację będzie nadanie cywilnoprawnym kontraktorom (tj. osobom fizycznym zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło, a także osobom fizycznym prowadzącym własną działalność gospodarczą) prawa do tworzenia związku zawodowego lub przystąpienia do niego. Zmiana ta wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., w którym stwierdzono, że obowiązujące przepisy nie mogą przyznawać prawa do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych wyłącznie pracownikom tj. osobom zatrudnionym na zasadach określonych w kodeksie pracy. Nowelizacja może mieć istotny wpływ …

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych Read More »

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji

7 sierpnia 2018 r. prezydent Polski podpisał  ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, której celem jest dostosowanie przepisów polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Do najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą należy zaliczyć: – Zmianę definicji czynu nieuczciwej konkurencji Zgodnie z nowymi przepisami przez czyn nieuczciwej konkurencji  rozumie się nie tylko ujawnienie i wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ale także ich pozyskanie. – Doprecyzowanie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. …

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji Read More »

Konsekwencje nieprawidłowego ewidencjonowania godzin pracy

Przepisy prawa pracy wymagają by pracodawca prowadził tzw. ewidencję czasu pracowników celem prawidłowego ustalenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać między innymi informację o pracy w niedzielę i święta, pracy w porze nocnej, pracy w godzinach nadliczbowych, dyżurach, urlopach oraz inne usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy. Podstawowe zagrożenie płynące z nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, może uaktualnić się w przypadku roszczeń pracowników o wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. W tego typu sprawach, choć co do zasady obowiązują zwykłe reguły dowodowe, i w konsekwencji ciężar udowodnienia …

Konsekwencje nieprawidłowego ewidencjonowania godzin pracy Read More »

Elastyczne miejsce i czas pracy dla rodziców opiekujących się chorymi dziećmi

W ostatnim czasie weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy, które wprowadziły istotne zmiany w zakresie możliwości świadczenia pracy w elastycznych formach wykonywania pracy przez pracowników – rodziców opiekujących się chorymi dziećmi. Nowelizacja wprowadziła korzystne zmiany dla pracowników będących rodzicami dzieci w okresie zagrożonej ciąży, posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, a także pracowników rodziców niepełnosprawnych dzieci lub posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku wskazanych kategorii pracowników, zgodnie z nowymi zasadami pracodawcy są zobowiązani do uwzględnienia wniosku o wykonywanie przez nich pracy …

Elastyczne miejsce i czas pracy dla rodziców opiekujących się chorymi dziećmi Read More »

Elektroniczne e-zwolnienia obowiązkowe dopiero od grudnia 2018 r.

  Po raz kolejny przesunięciu uległ termin wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązkowe elektroniczne zwolnienia lekarskie. Aktualnie, lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wystawianie papierowych zwolnień będzie możliwe wyłącznie do dnia 30 listopada 2018 r., zaś po tym terminie zwolnienia będą mogły być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Reforma zasad wystawienia zwolnień lekarskich w swej istocie ma na celu usprawnienie procesu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy. Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawca jako płatnik składek ma możliwość zapoznania się z elektroniczną zwolnienia na swoim profilu w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), które są rejestrowane w …

Elektroniczne e-zwolnienia obowiązkowe dopiero od grudnia 2018 r. Read More »

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy kodeksu pracy, które skrócą okres obowiązkowego przechowywania akt osobowych – aktualnie okres ten zasadniczo trwa 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Zgodnie z nowymi przepisami, okres zostanie skrócony do 10 lat po ustaniu zatrudnienia danej osoby, co będzie jednak wiązało się z obowiązkiem przekazywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych bardziej szczegółowych informacji dotyczących m.in. wysokości otrzymywanego przychodu, które pomogą organowi w ustaleniu wysokości przyszłej emerytury pracownika. Skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania akt osobowych będzie miało zastosowanie wyłącznie wobec pracowników zatrudnionych po dniu 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 2019 …

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej Read More »

Weryfikacja karalności kandydatów do pracy/pracowników w sektorze finansowym

  Polskie prawo ogranicza zakres danych, które mogą być przetwarzane przez pracodawców, tzn. istnieje katalog danych osobowych, które mogą być gromadzone w trakcie procesu rekrutacji i w okresie zatrudnienia. Co do zasady, katalog tych danych, nie zawiera informacji o przeszłości kryminalnej danego kandydata/pracownika, dlatego przeprowadzanie przez pracodawcę weryfikacji w tym zakresie może zostać uznane za naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Mimo że prawo polskie generalnie nie zezwala na żądanie od kandydatów do pracy lub pracowników przedstawienia zaświadczeń o niekaralności, istnieją pewne szczególne przepisy ustawowe, które upoważniają pracodawcę do zbierania takich informacji. W ostatnim okresie została uchwalona nowa ustawa …

Weryfikacja karalności kandydatów do pracy/pracowników w sektorze finansowym Read More »

Zmiany w przepisach imigracyjnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian do rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, ułatwiających dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Zgodnie z projektem, test lokalnego rynku pracy nie będzie wymagany w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, któremu zostanie powierzony jeden z 197 zawodów wymienionych w akcie. Powyższe, w szczególności, obejmuje: inżynierów ds. przemysłu i produkcji, inżynierów elektryków, lekarzy specjalistów, analityków systemów komputerowych, projektantów aplikacji sieciowych i multimediów, murarzy, dekarzy oraz …

Zmiany w przepisach imigracyjnych Read More »

Dopuszczalność przeprowadzania tzw. background screeningu

“W ostatnich latach na polskim rynku pracy powszechną praktyką stało się przeprowadzanie tzw. background screeningu, czyli weryfikowania informacji przedstawionych przez kandydatów w procesie rekrutacji, a także zbieranie dodatkowych informacji o pracownikach w okresie ich zatrudnienia, w tym od osób trzecich. Weryfikacja następuje najczęściej poprzez skontaktowanie się z byłymi pracodawcami, czy też zapoznawanie się z treściami zamieszczonymi na różnego rodzaju kontach kandydatów i pracowników na portalach społecznościowych. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów możliwość przeprowadzania background screeningów budzi wątpliwości w związku z możliwością uzyskania dostępu do danych osobowych kandydata/pracownika, które nie zostały wymienione w katalogu danych osobowych, jakie mogą być przetwarzane przez pracodawcę. …

Dopuszczalność przeprowadzania tzw. background screeningu Read More »

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą zobowiązani do wypłaty wynagrodzenia za pracę na rachunki bankowe wskazane przez pracowników, o ile pracownicy nie złożą wniosku o otrzymywanie wynagrodzenia do rąk własnych. W praktyce oznacza to, że pracodawcy nie będą dłużej zobowiązani do uzyskania zgody na wypłatę wynagrodzenia przelewem bankowym na konto wskazane przez pracownika. Nowe przepisy będą wymagały wprowadzenia zmian do treści wewnętrzzakładowych procedur, w tym regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania o ile przewidują one  inne zasady wypłacania wynagrodzeń. W ciągu 21 dni od wejścia w życie nowych przepisów, pracodawcy będą także zobowiązani do poinformowania pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie do …

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę Read More »

Zmiany do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Trwają prace nad przygotowaniem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), które mają stanowić obowiązkowy środek zabezpieczenia emerytalnego osób zarobkujących, w tym m.in pracowników i zleceniobiorców, które mają umożliwiać zgromadzenie dodatkowych środków na emeryturę.  Założenia reformy przewidują obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez wszystkie podmioty zatrudniające osoby uprawnione do uczestnictwa w programie. Środki na PPK mają być gromadzone zarówno przez osobę zarobkującą (2% miesięcznego wynagrodzenia z możliwością podwyższenia składek do 4%), jak i przez podmiot zatrudniający (1,5% miesięcznego wynagrodzenia z możliwością podwyższenia składek do 4%). Proces obowiązkowego wdrożenia PPK miał rozpocząć się w 2018 r., jednakże z uwagi na konieczność  …

Zmiany do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Read More »

Nowe zasady monitoringu pracowników

Ustawa z dnia 11 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wprowadziła do Kodeksu pracy nowe zasady monitoringu wizyjnego pracowników. Uzasadnienie monitoringu Zgodnie z nowymi zasadami monitoring wizyjny może być stosowany w ściśle określonym celu i nie może być nadużywany przez pracodawców w celu przetwarzania wrażliwych danych osobowych pracownika. Pracodawcy są uprawnieni do stosowania monitoringu wizyjnego tylko gdy jest to uzasadnione ze względu na bezpieczeństwo pracowników, ochronę mienia, kontrolę produkcji lub zapobieganie ujawnienia informacji, których wyjawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Zakres monitoringu Monitoring wizyjny może być stosowany zarówno na terenie zakładu pracy, jak i na terenie go otaczającym. Zgodnie z nowymi …

Nowe zasady monitoringu pracowników Read More »