Know-how, kluczowe zmiany i rekomendacje

T: +48 22 540 74 61

F: +48 22 540 74 74

M: +48 601 081 748

E: agnieszka.lechman-filipiak@dlapiper.com

Agnieszka Lechman-Filipiak kieruje działem Prawa pracy w warszawskim biurze DLA Piper. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym prawa pracy oraz prawa spółek. Specjalizuje się w problematyce zakładowego prawa pracy, w tym pakietów socjalnych, zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę i rozwiązywania sporów zbiorowych. Agnieszka doradza także pracodawcom w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych polityk mających na celu zapobieganie nadużyciom. Jest ekspertem w zakresie zatrudniania kadry menadżerskiej, delegowania pracowników, dyskryminacji w zatrudnieniu, zakazu konkurencji i zatrudniania cudzoziemców. We wszystkich tych obszarach doradzała zarówno międzynarodowym korporacjom, jak również wiodącym polskim spółkom, m.in. z branży finansowej, energetycznej, farmaceutycznej, czy wytwórczej. Agnieszka jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej, m.in. w miesięczniku Praca i Zabezpieczenia Społeczne, Dzienniku Gazeta Prawna i Rzeczpospolita. Ponadto jest autorką komentarza do nowelizacji Kodeksu pracy.

T: +48 22 540 74 30

F: +48 22 540 74 74

E: michal.synowiec@dlapiper.com

Michał Synowiec jest radcą prawnym oraz absolwentem studiów MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy dla międzynarodowych korporacji, spółek Skarbu Państwa, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych we wszystkich obszarach prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym rozwiązywania umów o pracę i roszczeń z tym związanych, godzin nadliczbowych, ustalenia istnienia stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji oraz umów o zakazie konkurencji. Ponadto udziela wsparcia prawnego w zakresie dochodzeń wewnętrznych w przypadkach podejrzenia o molestowanie, mobbing, oszustwa, kradzieże, korupcję oraz czyny nieuczciwej konkurencji.Michał doradza również w zakresie relacji z organami przedstawicielskimi pracowników, w tym budowaniu relacji ze związkami zawodowymi i radą pracowników. Michał jest autorem wielu publikacji z dziedziny prawa pracy. Prowadzi wykłady oraz szkolenia na temat zagadnień z zakresu prawa pracy, w tym m.in. czasu pracy, rozwiązywania umów o pracę, metod ochrony pracodawcy przed nielojalnymi pracownikami, procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Weronika Papucewicz

Senior Associate

T: +48 22 540 74 82

F: +48 22 540 74 74

E: weronika.papucewicz@dlapiper.com

Weronika Papucewicz specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, ochronie danych osobowych oraz sprawach z zakresu antydyskryminacji. Doradza we wszystkich etapach zatrudniania i rozwiązywania umów z pracownikami. Dostosowuje globalne polityki z zakresu zatrudniania do zasad polskiego prawa. Weronika świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów wchodzących na polski rynek, w szczególności tym z branży usług biznesowych (SSC/BPO). Posiada doświadczenie w obsłudze zarówno globalnych korporacji, spółek Skarbu Państwa jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Uczestniczy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, derekrutacji i zwolnień grupowych, w tym prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Zajmuje się aspektami pracowniczymi przy transakcjach fuzji i przejęć. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych dotyczących mobbingu i dyskryminacji. Weronika prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Weronika jest prelegentem na wielu branżowych konferencjach związanych z zatrudnieniem, a także autorką publikacji o tematyce prawno-pracowniczej.

Dominika Nowak

Senior Associate

T: +48 22 540 74 31

F: +48 22 540 74 74

E: dominika.nowak@dlapiper.com

Dominika Nowak posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych przedsiębiorstw w obszarze prawa pracy, w szczególności w zakresie: wsparcia prawnego przy rozpoczęciu i rozwijaniu działalności na rynku polskim, przygotowania, wdrożenia oraz zmian dokumentacji prawno-pracowniczej, w tym wewnętrznych regulaminów czy polityk motywacyjnych a także przygotowania oraz negocjowania warunków zatrudnienia kadry menadżerskiej.

Dominika zapewnia bieżące wsparcie w zakresie indywidualnego prawa pracy, w kwestiach związanych z czasem pracy, dyskryminacją oraz mobbingiem, rozwiązaniem stosunku pracy, odpowiedzialnością materialną oraz porządkową pracowników, outsourcingiem. Ponadto, Dominika doradza klientom różnorodnych branży odnośnie prawno-pracowniczych aspektów transakcji korporacyjnych, zwolnień grupowych oraz specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, zarówno polubownie jak i na drodze sądowej.

Dodatkowo, Dominika prowadzi praktykę DLA Mobility, oferującą wsparcie w sprawach imigracyjnych, w szczególności, w zakresie delegowania polskich i zagranicznych pracowników oraz legalizacji pobytu i pracy.

Hubert Hajduczenia

Senior Associate

T: +48 22 540 78 05

F: +48 22 540 74 74

E: hubert.hajduczenia@dlapiper.com

Hubert Hajduczenia doradza klientom w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy, zarówno w trybie indywidualnym, jak i zwolnień grupowych. Specjalizuje się w aspektach prawnoprocesowych prawa pracy, umowach o zakazie konkurencji, czynach nieuczciwej konkurencji (w tym tzw. kłusownictwa pracowniczego) oraz problemach przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Doradza także w zakresie bieżących zagadnień związanych z prawem pracy.

Hubert jest autorem licznych publikacji w prasie fachowej, tj. Dzienniku Gazeta Prawna i Rzeczpospolitej, a także artykułów naukowych publikowanych m.in. w Pracy i Ubezpieczeniach Społecznych, Państwie i prawie oraz Orzecznictwie Sądów Polskich.

Mateusz Gajda

Junior Associate

T: +48 22 540 78 30

E: mateusz.gajda@dlapiper.com

Mateusz Gajda – doktorant w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia antymobbingowego (The International Association on Workplace Bullying and Harassment).

Mateusz posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej polskich i zagranicznych przedsiębiorstw z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności opiniowania i sporządzania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, wewnątrzzakładowych regulaminów i polityk, a także przeprowadzania audytów due diligence.

Mateusz wspomaga także pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o pracę, w tym z kluczowymi pracownikami przedsiębiorstwa, a także uczestniczy w procesie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

Mateusz jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym m.in. publikowanych w Monitorze Prawa Pracy.