Kluczowe zmiany i rekomendacje

Mateusz Gajda

Rejestrowanie umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zawierające umowy o dzieło będą zobowiązane do zarejestrowania umów w nowopowstałym rejestrze prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązkowi rejestracji będą podlegać m.in. umowy zawierane pomiędzy podmiotami, które nie pozostają w stosunku pracy. Obowiązek zarejestrowania umowy nie będzie dotyczył zatem m.in. dodatkowych umów o dzieło, które są zawierane pomiędzy pracownikiem, …

Rejestrowanie umów o dzieło Read More »

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

W 2021 r. pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 2.800 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miał także wpływ na inne świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z ich zatrudnieniem, w tym w szczególności stawkę dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Zgodnie …

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku Read More »

Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników

Zakończyły się prace legislacyjne nad ustawą implementującą do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Uchwalenie nowych przepisów wiąże się z nałożeniem nowych obowiązków na pracodawców delegujących pracowników na terytorium RP, a także przyznaniem dodatkowych uprawnień …

Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników Read More »

Możliwość wykonywania pracy zdalnej przedłużona!

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, pracodawcy uzyskali możliwość zlecenia pracownikom pracy w formie zdalnej, bez konieczności wprowadzenia zmian do umów o pracę lub uzyskiwania uprzedniej zgody pracownika. Możliwość pracy zdalnej nie została wprowadzona na czas nieograniczony – pracodawcy mieli możliwość zlecenia pracy zdalnej do 4 września 2020 roku. Możliwość ta została jednak w ostatnim …

Możliwość wykonywania pracy zdalnej przedłużona! Read More »

Obniżenie wymiaru czasu pracy w bieżącym okresie rozliczeniowym!

Przypominamy, że 15 sierpnia obchodzimy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W roku 2020 święto wypada w sobotę, co oznacza, że pracodawcy są zobowiązani do obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Obniżenie powinno nastąpić w trakcie bieżącego okresu rozliczeniowego i nie może zostać zastąpione poprzez wypłacenie pracownikom dodatku do wynagrodzenia bądź też udzielenie im innej …

Obniżenie wymiaru czasu pracy w bieżącym okresie rozliczeniowym! Read More »

Zmiany w prawie pracy po wakacjach

Od kilku tygodni trwają intensywne prace nad istotnymi zmianami z zakresu prawa pracy, które będą miały duże znaczenie dla prowadzenia działalności przez pracodawców. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: – podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę Rada Ministrów opublikowała informacje dotyczące planowanego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej przysługującej wybranym osobom zatrudnionym w …

Zmiany w prawie pracy po wakacjach Read More »

Zmiany w zasadach obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia

Pracodawcy celem obliczenia minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikom nie powinni uwzględniać niektórych ze składników wynagrodzenia takich jak dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, czy też odprawy emerytalno-rentowej. 1 stycznia 2020 r. katalog składników wynagrodzenia, których nie można wliczać do minimalnego wynagrodzenia uległ rozszerzeniu. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy nie powinni …

Zmiany w zasadach obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia Read More »

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

W 2020r. pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 2.600 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miał także wpływ na inne świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z ich zatrudnieniem, w tym w szczególności odprawy w ramach zwolnieniach grupowych, czy też stawki dodatkowego wynagrodzenia …

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku Read More »

Zmiany w zasadach prowadzenia postępowań sądowych

7 listopada 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzające istotne zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia postępowań przed sądami pracy. Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać możliwość przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników po nieprawomocnym rozstrzygnięciu na ich korzyść postępowania przed sądem pierwszej instancji. Zmiana ta wydaje się szczególnie istotna z punktu …

Zmiany w zasadach prowadzenia postępowań sądowych Read More »

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy

7 września 2019 r. wejdą w życie nowe zasady wydawania pracownikom świadectw pracy w związku z zakończeniem ich współpracy z pracodawcą. Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawcy będą zobowiązani do wydania pracownikom świadectw pracy w dniu, w którym nastąpi ustanie stosunku pracy. Pracodawcy, którzy z przyczyn o charakterze obiektywnym nie będą mogli wydać pracownikowi świadectwa pracy …

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy Read More »

Zmiany w zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji i mobbingu

7 września 2019 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zakresie zasad dochodzenia roszczeń w związku z dyskryminacją i mobbingiem pracowników. Za główną zmianę wprowadzoną przez nowelizację należy uznać wprowadzenie otwartego katalogu przyczyn, które mogą stanowić podstawę dyskryminacji, co w praktyce umożliwi pracownikom zarzucającym pracodawcy dyskryminację powołanie się także na przyczyny, które nie …

Zmiany w zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji i mobbingu Read More »

Zbliża się termin wdrożenia pierwszych PPK

Nieuchronnie zbliża się 1 lipca 2019 r., czyli termin rozpoczęcia stosowania ustawy o  pracowniczych planach kapitałowych (PPK) dla pracodawców, którzy w dniu 31 grudnia 2018 r. zatrudniali co najmniej 250 pracowników (do stanu zatrudnienia należy zaliczyć także m.in. osoby współpracujące w ramach wybranych umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie). Wprowadzenie PPK wiąże się z szeregiem …

Zbliża się termin wdrożenia pierwszych PPK Read More »

Wpływ RODO na przetwarzanie danych pracowników korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Pracownicy zainteresowani świadczeniami finansowanymi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, celem ich uzyskania są najczęściej zobowiązywani do przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z maja 2019 r. potwierdziła możliwość przetwarzania przez pracodawcę dodatkowych danych o pracownikach i ich rodzinach celem przyznania świadczeń z funduszu, …

Wpływ RODO na przetwarzanie danych pracowników korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Read More »

Zmiany w zakresie monitoringu wizyjnego pracowników

W związku z uchwaleniem ustawy sektorowej wdrażającej przepisy RODO, zmianie uległy przepisy dotyczące zasad stosowania  monitoringu wizualnego w zakładach pracy Monitoring pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej Nowe przepisy kodeksu pracy wprowadziły bezwzględny zakaz monitoringu wizyjnego pomieszczeń udostępnianych związkom zawodowym. Zmiana jest podyktowana koniecznością zapewnienia organizacjom związkowym niezależności od pracodawcy, który nie powinien kontrolować działalności organizacji …

Zmiany w zakresie monitoringu wizyjnego pracowników Read More »

Nowe zasady zbierania sensytywnych danych osobowych kandydatów i pracowników

4 maja 2019 roku weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy wprowadzające istotne zmiany w zakresie zasad zbierania danych osobowych kandydatów i pracowników. Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać zmiany w zakresie zbierania i przetwarzania sensytywnych danych osobowych. Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawca może zbierać i przetwarzać sensytywne dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, …

Nowe zasady zbierania sensytywnych danych osobowych kandydatów i pracowników Read More »