Kluczowe zmiany i rekomendacje 2022

Zatajenie faktu podróży zagranicznej w dobie pandemii ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. akt IV Pa 79/20

Zatajenie przed pracodawcą faktu zagranicznej podróży podczas pandemii może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 29 stycznia 2021 r. (sygn. akt IV Pa 79/20), tym samym oddalając apelację pracownika, który walczył o odszkodowanie, za jego zdaniem, niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Powód od sierpnia 2018 r. pracował w pozwanej spółce na stanowisku operatora wózka widłowego. Na początku kwietnia 2020 r. pracodawca zwolnił go na podstawie art. 52 k.p., czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia.  Przyczyną było zatajenie faktu odbycia podróży zagranicznej w dniach 28 i 29 marca 2020 r. pomimo, iż w tym czasie pracodawca w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, wprowadził w zakładzie pracy wymóg udzielenia informacji co do odbytych podróży zagranicznych. Ponadto powód miał wielokrotne poświadczyć nieprawdę co do faktu odbycia podróży, m.in. prezesowi spółki oraz bezpośrednim przełożonym.

Pracownik odwołał się od wypowiedzenia do Sądu Rejonowego w Bartoszycach, wskazując m.in., iż jego umowa o pracę nie zawierała klauzuli, która wskazywałaby, że pracownik nie może w dniach wolnych od pracy świadczyć pracy czy to na podstawie innej umowy o pracę czy na podstawie umowy zlecenia (a taki był cel wyjazdu). Jednocześnie powód potwierdził fakt podróży do Holandii w dniach 28 i 29 marca 2020 r.

Pozwana spółka wniosła o oddalenie powództwa, wskazując, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pracodawca wydał polecenie służbowe, w postaci zarządzenia podanego do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy, zobowiązującego wszystkich pracowników do informowania pracodawcy o powrocie z podróży zagranicznych, w celu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu zabezpieczającym pozostałych pracowników oraz produkcję.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach oddalił powództwo pracownika. Powód wniósł apelację od tego rozstrzygnięcia, którą Sąd Okręgowy w Olsztynie także oddalił. W rozstrzygnięciu wskazano m.in., że zobowiązanie pracowników do poinformowania oddziału kadr oraz właściwego kierownika o powrocie z kraju, gdzie występował koronawirus w żaden sposób nie naruszało wolności pracownika określonej w art. 52 Konstytucji RP oraz § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Polecenie takie bowiem nie zakazywało pracownikowi przemieszczania się po terytorium kraju czy też wyjazdów za granicę, a jedynie nakazywało informować pracodawcę o takim pobycie. Powód swoim zachowaniem naruszył obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, zasadę dbania o dobro zakładu pracy, jak i zasadę przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Agnieszka Tarasiuk, Paralegal