Know-how, kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w zasadach obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia

Pracodawcy celem obliczenia minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikom nie powinni uwzględniać niektórych ze składników wynagrodzenia takich jak dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, czy też odprawy emerytalno-rentowej. 1 stycznia 2020 r. katalog składników wynagrodzenia, których nie można wliczać do minimalnego wynagrodzenia uległ rozszerzeniu. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy nie powinni bowiem zaliczać do niego także dodatku za staż pracy, przyznawanego pracownikom w związku z długoletnim okresem zatrudnienia u pracodawcy. W związku z powyższym, zalecamy wprowadzenie zmian w systemie obliczania minimalnego wynagrodzenia pracowników otrzymujących od pracodawcy dodatek za staż pracy.  

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

W 2020r. pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 2.600 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miał także wpływ na inne świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z ich zatrudnieniem, w tym w szczególności odprawy w ramach zwolnieniach grupowych, czy też stawki dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porzę nocnej. Zgodnie z nowymi przepisami, wzrośnie także stawka minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców, które od 1 stycznia 2020r. wyniesie 17 PLN za każdą godzinę świadczenia usług. Co do zasady, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wymaga wprowadzenia jakichkolwiek zmian do obowiązujących …

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku Read More »

Zmiany w zasadach prowadzenia postępowań sądowych

7 listopada 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzające istotne zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia postępowań przed sądami pracy. Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać możliwość przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników po nieprawomocnym rozstrzygnięciu na ich korzyść postępowania przed sądem pierwszej instancji. Zmiana ta wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia pracodawców pozostających w sporach sądowych ze zwolnionymi pracownikami, ponieważ mogą oni zostać zobowiazani do przywrócenia ich do pracy przed wydaniem ostatecznego orzeczenia w sprawie. Co istotne, sąd będzie mógł zadecydować o przywróceniu pracownika do pracy wyłącznie na jego żądanie, co w praktyce oznacza, że …

Zmiany w zasadach prowadzenia postępowań sądowych Read More »

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy

7 września 2019 r. wejdą w życie nowe zasady wydawania pracownikom świadectw pracy w związku z zakończeniem ich współpracy z pracodawcą. Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawcy będą zobowiązani do wydania pracownikom świadectw pracy w dniu, w którym nastąpi ustanie stosunku pracy. Pracodawcy, którzy z przyczyn o charakterze obiektywnym nie będą mogli wydać pracownikowi świadectwa pracy we wskazanym terminie, będą zobowiązani do doręczenia  go pracownikowi w ciągu siedmiu następnych dni. Pracownicy, którzy otrzymają świadectwo pracy zawierające błędne informacje, będą mogli zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie w terminie 14 dni. W razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę pracownikom będzie …

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy Read More »

Zmiany w zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji i mobbingu

7 września 2019 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zakresie zasad dochodzenia roszczeń w związku z dyskryminacją i mobbingiem pracowników. Za główną zmianę wprowadzoną przez nowelizację należy uznać wprowadzenie otwartego katalogu przyczyn, które mogą stanowić podstawę dyskryminacji, co w praktyce umożliwi pracownikom zarzucającym pracodawcy dyskryminację powołanie się także na przyczyny, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów, każde  nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami, nierówne traktowanie pracowników będzie mogło zostać uznane za ich dyskryminację, co z punktu widzenia pracodawców wiążę się przede wszystkim z koniecznością wnikliwej analizy warunków zatrudnienia pracowników. Dodatkowo, pracownicy uzyskali prawo …

Zmiany w zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji i mobbingu Read More »

Zbliża się termin wdrożenia pierwszych PPK

Nieuchronnie zbliża się 1 lipca 2019 r., czyli termin rozpoczęcia stosowania ustawy o  pracowniczych planach kapitałowych (PPK) dla pracodawców, którzy w dniu 31 grudnia 2018 r. zatrudniali co najmniej 250 pracowników (do stanu zatrudnienia należy zaliczyć także m.in. osoby współpracujące w ramach wybranych umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie). Wprowadzenie PPK wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków pracodawców, w tym między innymi koniecznością dokonania wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK,  która powinna zostać wybrana wspólnie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy lub z przedstawicielami załogi zakładu pracy. Wybór odpowiedniej instytucji finansowej jest kluczowy z perspektywy pracodawcy – to właśnie z …

Zbliża się termin wdrożenia pierwszych PPK Read More »

Wpływ RODO na przetwarzanie danych pracowników korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Pracownicy zainteresowani świadczeniami finansowanymi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, celem ich uzyskania są najczęściej zobowiązywani do przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z maja 2019 r. potwierdziła możliwość przetwarzania przez pracodawcę dodatkowych danych o pracownikach i ich rodzinach celem przyznania świadczeń z funduszu, przykładowo danych o liczbie członków rodziny wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego, czy też danych o średnim dochodzie na członka rodziny. Nowe przepisy jednocześnie wprowadziły dodatkowe wymogi dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych pracowników uprawnionych do korzystania z funduszu, które powinny zostać odzwierciedlone w regulaminach zakładowego …

Wpływ RODO na przetwarzanie danych pracowników korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Read More »

Zmiany w zakresie monitoringu wizyjnego pracowników

W związku z uchwaleniem ustawy sektorowej wdrażającej przepisy RODO, zmianie uległy przepisy dotyczące zasad stosowania  monitoringu wizualnego w zakładach pracy Monitoring pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej Nowe przepisy kodeksu pracy wprowadziły bezwzględny zakaz monitoringu wizyjnego pomieszczeń udostępnianych związkom zawodowym. Zmiana jest podyktowana koniecznością zapewnienia organizacjom związkowym niezależności od pracodawcy, który nie powinien kontrolować działalności organizacji związkowej. Monitoring pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni Jeśli chodzi o pomieszczenia sanitarne, szatnie, stołówki oraz palarnie to pracodawca nie powinien co do zasady monitorować takich przestrzeni w związku z koniecznością ochrony prywatności pracownika w miejscu pracy. W praktyce, pracodawca może wprowadzić jednak ograniczony monitoring …

Zmiany w zakresie monitoringu wizyjnego pracowników Read More »

Nowe zasady zbierania sensytywnych danych osobowych kandydatów i pracowników

4 maja 2019 roku weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy wprowadzające istotne zmiany w zakresie zasad zbierania danych osobowych kandydatów i pracowników. Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać zmiany w zakresie zbierania i przetwarzania sensytywnych danych osobowych. Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawca może zbierać i przetwarzać sensytywne dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub …

Nowe zasady zbierania sensytywnych danych osobowych kandydatów i pracowników Read More »

Nowe wzory kwestionariuszy osobowych

W związku z wejściem w życie nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz zasad ochrony danych osobowych, pracodawcy powinni zmienić stosowane wzory kwestionariuszy osobowych dla kandydatów i dla pracowników. Wzory takich kwestionariuszy zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy Jeśli chodzi o zakres zmian to wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie zawiera już rubryki dotyczącej  dodatkowych uprawnień, umiejętności, zainteresowań kandydata, zaś rubryka dotyczących danych osoby , którą należy zawiadomić w razie wypadku pracownika mieszcząca się w kwestionariuszu osobowym dla pracownika stała się rubryką opcjonalną. Nowy kwestionariusz przewiduje bowiem, że pracownik może odmówić wyrażenia …

Nowe wzory kwestionariuszy osobowych Read More »

Podsumowanie najważniejszych zmian w zakresie prawa pracy

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy z zakresu prawa pracy, o których informowaliśmy Państwa w poprzednich wpisach. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: – wejście w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Polski rząd w ramach reformy systemu emerytalnego – zgodnie z wielomiesięcznymi zapowiedziami – wprowadził do polskiego systemu prawnego nową formę oszczędzania umożliwiającą  zgromadzenie dodatkowych środków na emeryturę – pracownicze plany kapitałowe. Choć wprowadzenie planów kapitałowych nastąpi w kilku fazach, których rozpoczęcie będzie uzależnione od stanu zatrudnienia u danego pracodawcy, podmioty zatrudniające już teraz powinny rozpocząć przygotowania do odpowiedniego wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w zakładach pracy. Rekomendowanymi …

Podsumowanie najważniejszych zmian w zakresie prawa pracy Read More »

Korzystne zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy kodeksu pracy, które ograniczyły konieczność przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych przy pracach, których wykonywanie wiążę się z niskim wskaźnikiem wypadkowości oraz niskim narażaniem na szkodliwe czynniki. Nowe przepisy będą miały zatem znaczenie głównie dla pracodawców zatrudniających pracowników administracyjno-biurowych, wykonujących działalność, dla której określono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka  w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zwolnienie z przeprowadzenia szkoleń nie ma charakteru bezwzględnego – pracodawcy będą zobowiązani do ich przeprowadzenia, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z oceny …

Korzystne zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Read More »

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy wprowadzą szereg zmian w zakresie zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a także określą w sposób szczegółowy wymogi jakie powinny zostać spełnione przez pracodawców zainteresowanych zmianą postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną. Za jedną z kluczowych zmian wprowadzonych rozporządzeniem należy uznać wprowadzenie nowych zasad prowadzenia akt osobowych pracowników. Zgodnie z nowymi przepisami akta osobowe mają składać się nie z trzech a z czterech części – część czwarta akt osobowych powinna zawierać dokumenty związane z ponoszeniem …

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej Read More »

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych uchwalona!

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która wprowadza do polskiego systemu prawnego nową formę oszczędzania umożliwiającą  zgromadzenie dodatkowych środków na emeryturę – pracownicze plany kapitałowe. Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych nastąpi w kilku fazach – początkowo, obowiązek utworzenia planów będzie dotyczył wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Docelowo obowiązek wprowadzenia planów kapitałowych będzie spoczywał na wszystkich pracodawcach. Pracodawcy będą mogli zwolnić się z obowiązku utworzenia planu kapitałowego między innymi jeżeli prowadzą pracownicze programy emerytalne oraz naliczają i odprowadzają składki w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia a do programów przystąpiło co najmniej 25% osób …

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych uchwalona! Read More »

Zniesienie limitu 30-krotności składek emerytalno-rentowych uznane za niekonstytucyjne

14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że zniesienie limitu 30-krotności składek emerytalno-rentowych zostało przeprowadzone w sposób naruszający Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Tytułem przypomnienia w 2018 r. Sejm uchwalił ustawę, która miała znieść limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych, co w konsekwencji doprowadziłoby do zredukowania wynagrodzenia otrzymywanego przez kluczowych pracowników a równocześnie zwiększyło koszty ich zatrudniania ponoszone przez pracodawcę. Prezydent Polski zakwestionował konstytucyjność procesu legislacyjnego, w ramach którego doszło do uchwalenia ustawy (w tym w szczególności brak należytego skonsultowania ustawy z Radą Dialogu Społecznego, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że pracodawcy będą zobowiązani do dalszego stosowania aktualnych zasad obliczania …

Zniesienie limitu 30-krotności składek emerytalno-rentowych uznane za niekonstytucyjne Read More »