Know-how, kluczowe zmiany i rekomendacje

Rejestrowanie umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zawierające umowy o dzieło będą zobowiązane do zarejestrowania umów w nowopowstałym rejestrze prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązkowi rejestracji będą podlegać m.in. umowy zawierane pomiędzy podmiotami, które nie pozostają w stosunku pracy. Obowiązek zarejestrowania umowy nie będzie dotyczył zatem m.in. dodatkowych umów o dzieło, które są zawierane pomiędzy pracownikiem, …

Rejestrowanie umów o dzieło Read More »

Nowe rozwiązania pomocowe w związku z COVID-19 – Tarcza 6.0.

Dnia 15 grudnia 2020 r. szósta z serii tzw. Tarcz antykryzysowych, nazywana również Tarczą branżową została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy są adresowane do około 40 branż, w tym między innymi do przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą detaliczną odzieży oraz obuwia, gastronomią, transportem, czy kulturą. Przedsiębiorcy, których rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 września 2020 …

Nowe rozwiązania pomocowe w związku z COVID-19 – Tarcza 6.0. Read More »

Pracownicze Plany Kapitałowe – IV etap

Początek roku kalendarzowego będzie wiązał się z istotnym obowiązkiem z zakresu prawa pracy dla niektórych pracodawców. Dnia 1 stycznia 2021 r. rozpocznie się czwarta, a tym samym ostatnia faza wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Etap ten nakłada obowiązek utworzenia PPK przez podmioty dotychczas nim nieobjęte, w tym zatrudniające poniżej 20 osób według stanu na dzień …

Pracownicze Plany Kapitałowe – IV etap Read More »

Nowe obostrzenia w związku z pandemią COVID-19

Rozporządzeniem z dnia 6 listopada 2020 r. zostały wprowadzone nowe obostrzenia związane z pandemią COVID-19, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie wielu pracodawców. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich: Zamknięte sklepy w centrach handlowych za wyjątkiem sklepów spożywczych, sklepów z artykułami kosmetycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami; Zamknięte instytucje kulturalne – m.in. teatry, …

Nowe obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 Read More »

Ponowne przeliczenie podstawy zasiłków

Omawiana przez nas wielokrotnie Tarcza antykryzysowa przewidywała w ramach wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy zatrudnianym pracownikom. Stosowanie tej instytucji doprowadziło jednak do negatywnych skutków w stosunku do osób przebywających na świadczeniach chorobowych, opiekuńczych i rodzicielskich, a w szczególności w stosunku do kobiet, które urodziły dziecko w czasie pandemii i nabyły prawo do …

Ponowne przeliczenie podstawy zasiłków Read More »

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

W 2021 r. pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 2.800 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miał także wpływ na inne świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z ich zatrudnieniem, w tym w szczególności stawkę dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Zgodnie …

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku Read More »

Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników

Zakończyły się prace legislacyjne nad ustawą implementującą do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Uchwalenie nowych przepisów wiąże się z nałożeniem nowych obowiązków na pracodawców delegujących pracowników na terytorium RP, a także przyznaniem dodatkowych uprawnień …

Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników Read More »

Możliwość wykonywania pracy zdalnej przedłużona!

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, pracodawcy uzyskali możliwość zlecenia pracownikom pracy w formie zdalnej, bez konieczności wprowadzenia zmian do umów o pracę lub uzyskiwania uprzedniej zgody pracownika. Możliwość pracy zdalnej nie została wprowadzona na czas nieograniczony – pracodawcy mieli możliwość zlecenia pracy zdalnej do 4 września 2020 roku. Możliwość ta została jednak w ostatnim …

Możliwość wykonywania pracy zdalnej przedłużona! Read More »

Obniżenie wymiaru czasu pracy w bieżącym okresie rozliczeniowym!

Przypominamy, że 15 sierpnia obchodzimy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W roku 2020 święto wypada w sobotę, co oznacza, że pracodawcy są zobowiązani do obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Obniżenie powinno nastąpić w trakcie bieżącego okresu rozliczeniowego i nie może zostać zastąpione poprzez wypłacenie pracownikom dodatku do wynagrodzenia bądź też udzielenie im innej …

Obniżenie wymiaru czasu pracy w bieżącym okresie rozliczeniowym! Read More »

Zmiany w prawie pracy po wakacjach

Od kilku tygodni trwają intensywne prace nad istotnymi zmianami z zakresu prawa pracy, które będą miały duże znaczenie dla prowadzenia działalności przez pracodawców. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: – podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę Rada Ministrów opublikowała informacje dotyczące planowanego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej przysługującej wybranym osobom zatrudnionym w …

Zmiany w prawie pracy po wakacjach Read More »

Zmiany w zasadach obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia

Pracodawcy celem obliczenia minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikom nie powinni uwzględniać niektórych ze składników wynagrodzenia takich jak dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, czy też odprawy emerytalno-rentowej. 1 stycznia 2020 r. katalog składników wynagrodzenia, których nie można wliczać do minimalnego wynagrodzenia uległ rozszerzeniu. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy nie powinni …

Zmiany w zasadach obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia Read More »

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

W 2020r. pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 2.600 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miał także wpływ na inne świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z ich zatrudnieniem, w tym w szczególności odprawy w ramach zwolnieniach grupowych, czy też stawki dodatkowego wynagrodzenia …

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku Read More »

Zmiany w zasadach prowadzenia postępowań sądowych

7 listopada 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzające istotne zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia postępowań przed sądami pracy. Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać możliwość przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników po nieprawomocnym rozstrzygnięciu na ich korzyść postępowania przed sądem pierwszej instancji. Zmiana ta wydaje się szczególnie istotna z punktu …

Zmiany w zasadach prowadzenia postępowań sądowych Read More »

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy

7 września 2019 r. wejdą w życie nowe zasady wydawania pracownikom świadectw pracy w związku z zakończeniem ich współpracy z pracodawcą. Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawcy będą zobowiązani do wydania pracownikom świadectw pracy w dniu, w którym nastąpi ustanie stosunku pracy. Pracodawcy, którzy z przyczyn o charakterze obiektywnym nie będą mogli wydać pracownikowi świadectwa pracy …

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy Read More »

Zmiany w zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji i mobbingu

7 września 2019 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zakresie zasad dochodzenia roszczeń w związku z dyskryminacją i mobbingiem pracowników. Za główną zmianę wprowadzoną przez nowelizację należy uznać wprowadzenie otwartego katalogu przyczyn, które mogą stanowić podstawę dyskryminacji, co w praktyce umożliwi pracownikom zarzucającym pracodawcy dyskryminację powołanie się także na przyczyny, które nie …

Zmiany w zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji i mobbingu Read More »