Know-how, kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w zasadach obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia

Pracodawcy celem obliczenia minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikom nie powinni uwzględniać niektórych ze składników wynagrodzenia takich jak dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, czy też odprawy emerytalno-rentowej. 1 stycznia 2020 r. katalog składników wynagrodzenia, których nie można wliczać do minimalnego wynagrodzenia uległ rozszerzeniu. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy nie powinni …

Zmiany w zasadach obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia Read More »

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

W 2020r. pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 2.600 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miał także wpływ na inne świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z ich zatrudnieniem, w tym w szczególności odprawy w ramach zwolnieniach grupowych, czy też stawki dodatkowego wynagrodzenia …

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku Read More »

Zmiany w zasadach prowadzenia postępowań sądowych

7 listopada 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzające istotne zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia postępowań przed sądami pracy. Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać możliwość przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników po nieprawomocnym rozstrzygnięciu na ich korzyść postępowania przed sądem pierwszej instancji. Zmiana ta wydaje się szczególnie istotna z punktu …

Zmiany w zasadach prowadzenia postępowań sądowych Read More »

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy

7 września 2019 r. wejdą w życie nowe zasady wydawania pracownikom świadectw pracy w związku z zakończeniem ich współpracy z pracodawcą. Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawcy będą zobowiązani do wydania pracownikom świadectw pracy w dniu, w którym nastąpi ustanie stosunku pracy. Pracodawcy, którzy z przyczyn o charakterze obiektywnym nie będą mogli wydać pracownikowi świadectwa pracy …

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy Read More »

Zmiany w zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji i mobbingu

7 września 2019 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zakresie zasad dochodzenia roszczeń w związku z dyskryminacją i mobbingiem pracowników. Za główną zmianę wprowadzoną przez nowelizację należy uznać wprowadzenie otwartego katalogu przyczyn, które mogą stanowić podstawę dyskryminacji, co w praktyce umożliwi pracownikom zarzucającym pracodawcy dyskryminację powołanie się także na przyczyny, które nie …

Zmiany w zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji i mobbingu Read More »

Zbliża się termin wdrożenia pierwszych PPK

Nieuchronnie zbliża się 1 lipca 2019 r., czyli termin rozpoczęcia stosowania ustawy o  pracowniczych planach kapitałowych (PPK) dla pracodawców, którzy w dniu 31 grudnia 2018 r. zatrudniali co najmniej 250 pracowników (do stanu zatrudnienia należy zaliczyć także m.in. osoby współpracujące w ramach wybranych umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie). Wprowadzenie PPK wiąże się z szeregiem …

Zbliża się termin wdrożenia pierwszych PPK Read More »

Wpływ RODO na przetwarzanie danych pracowników korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Pracownicy zainteresowani świadczeniami finansowanymi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, celem ich uzyskania są najczęściej zobowiązywani do przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z maja 2019 r. potwierdziła możliwość przetwarzania przez pracodawcę dodatkowych danych o pracownikach i ich rodzinach celem przyznania świadczeń z funduszu, …

Wpływ RODO na przetwarzanie danych pracowników korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Read More »

Zmiany w zakresie monitoringu wizyjnego pracowników

W związku z uchwaleniem ustawy sektorowej wdrażającej przepisy RODO, zmianie uległy przepisy dotyczące zasad stosowania  monitoringu wizualnego w zakładach pracy Monitoring pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej Nowe przepisy kodeksu pracy wprowadziły bezwzględny zakaz monitoringu wizyjnego pomieszczeń udostępnianych związkom zawodowym. Zmiana jest podyktowana koniecznością zapewnienia organizacjom związkowym niezależności od pracodawcy, który nie powinien kontrolować działalności organizacji …

Zmiany w zakresie monitoringu wizyjnego pracowników Read More »

Nowe zasady zbierania sensytywnych danych osobowych kandydatów i pracowników

4 maja 2019 roku weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy wprowadzające istotne zmiany w zakresie zasad zbierania danych osobowych kandydatów i pracowników. Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać zmiany w zakresie zbierania i przetwarzania sensytywnych danych osobowych. Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawca może zbierać i przetwarzać sensytywne dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, …

Nowe zasady zbierania sensytywnych danych osobowych kandydatów i pracowników Read More »

Nowe wzory kwestionariuszy osobowych

W związku z wejściem w życie nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz zasad ochrony danych osobowych, pracodawcy powinni zmienić stosowane wzory kwestionariuszy osobowych dla kandydatów i dla pracowników. Wzory takich kwestionariuszy zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy Jeśli chodzi o zakres zmian to wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się …

Nowe wzory kwestionariuszy osobowych Read More »

Podsumowanie najważniejszych zmian w zakresie prawa pracy

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy z zakresu prawa pracy, o których informowaliśmy Państwa w poprzednich wpisach. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: – wejście w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Polski rząd w ramach reformy systemu emerytalnego – zgodnie z wielomiesięcznymi zapowiedziami – wprowadził do polskiego systemu prawnego nową formę oszczędzania …

Podsumowanie najważniejszych zmian w zakresie prawa pracy Read More »

Korzystne zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy kodeksu pracy, które ograniczyły konieczność przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych przy pracach, których wykonywanie wiążę się z niskim wskaźnikiem wypadkowości oraz niskim narażaniem na szkodliwe czynniki. Nowe przepisy będą miały zatem znaczenie głównie dla pracodawców zatrudniających pracowników administracyjno-biurowych, wykonujących działalność, …

Korzystne zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Read More »

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy wprowadzą szereg zmian w zakresie zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a także określą w sposób szczegółowy wymogi jakie powinny zostać spełnione przez pracodawców zainteresowanych zmianą postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej …

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej Read More »

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych uchwalona!

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która wprowadza do polskiego systemu prawnego nową formę oszczędzania umożliwiającą  zgromadzenie dodatkowych środków na emeryturę – pracownicze plany kapitałowe. Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych nastąpi w kilku fazach – początkowo, obowiązek utworzenia planów będzie dotyczył wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Docelowo …

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych uchwalona! Read More »

Zniesienie limitu 30-krotności składek emerytalno-rentowych uznane za niekonstytucyjne

14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że zniesienie limitu 30-krotności składek emerytalno-rentowych zostało przeprowadzone w sposób naruszający Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Tytułem przypomnienia w 2018 r. Sejm uchwalił ustawę, która miała znieść limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych, co w konsekwencji doprowadziłoby do zredukowania wynagrodzenia otrzymywanego przez kluczowych pracowników a równocześnie zwiększyło koszty ich zatrudniania ponoszone przez …

Zniesienie limitu 30-krotności składek emerytalno-rentowych uznane za niekonstytucyjne Read More »