Kluczowe zmiany i rekomendacje

O Nas

DLA Piper w Polsce

Kancelaria prawna DLA Piper Giziński Kycia sp.j. jest integralną częścią globalnej praktyki prawniczej DLA Piper działającej w ponad 40 jurysdykcjach. Warszawskie biuro składa się z ponad 110 prawników i doradców podatkowych, świadczy najwyższej jakości usługi, zarówno na rzecz międzynarodowych korporacji, jak również lokalnych przedsiębiorców. DLA Piper w Polsce działa w ramach kilku praktyk, w tym praktyki prawa pracy.

Zespół prawa pracy warszawskiego biura doradza klientom z różnych sektorów gospodarki. Nasze doświadczenie obejmuje udzielanie profesjonalnej pomocy prawnej pracodawcom działającym m.in. w sektorze produkcyjnym i usługowym, instytucjom finansowym, podmiotom prowadzącym centra usług wspólnych, a także agencjom zatrudnienia.

Głównym celem naszej działalności jest rozwiązywanie problemów prawnych poprzez oferowanie naszym klientom najbardziej optymalnych rozwiązań, odpowiadających ich potrzebom biznesowym. W tym celu współpracujemy m.in. z prawnikami specjalizującymi się w zakresie prawa podatkowego oraz własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, a także zagranicznymi departamentami prawa pracy kancelarii DLA Piper, które łącznie skupiają ponad 300 specjalistów.

Rekomendacje

emea-top-tier-firms-2021

Kancelaria DLA Piper uznana za lidera w dziedzinie prawa pracy na rynku polskim (Tier 1) przez wiodący ranking prawniczy – Legal 500 EMEA, Employment 2021

Agnieszka Lechman-Filipiak (Partner kierująca zespołem prawa pracy), Michał Synowiec (Counsel) i Dominika Nowak (Senior Associate) są rekomendowani w dziedzinie prawa pracy – Legal 500 EMEA, Employment 2021

Więcej informacji na stronie The Legal 500.

Zakres Doradztwa

W ramach świadczonych usług doradzamy naszym klientom zarówno w sferze indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

Oferujemy m.in.:

 • bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy, w tym odnośnie zagadnień dotyczących czasu pracy, nieobecności w pracy, ochrony trwałości stosunku pracy i równego traktowania,
 • reprezentowanie klientów w sporach z zakresu indywidualnego prawa pracy, w tym w szczególności reprezentowanie pracodawców w procesach sądowych związanych z: rozwiązaniem umowy o pracę (także z pracownikami szczególnie chronionymi), roszczeniami z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, roszczeniami pracowników o wypłatę świadczeń dodatkowych (np. premii i nagród), a także roszczeń związanych z mobbingiem oraz dyskryminacją,
 • obsługę w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym przygotowywanie i opiniowanie układów zbiorowych pracy i innych źródeł zakładowego prawa pracy, doradztwo w relacjach z przedstawicielami pracowników, w tym w ramach negocjacji ze związkami zawodowymi i sporów zbiorowych,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach wszczętych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w tym także w postępowaniach sądowych przeciwko ww. podmiotom,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów zawieranych z pracownikami, a także cywilnoprawnymi kontraktorami, w tym umów o pracę, umów o świadczenie usług (m.in. kontraktów menadżerskich),
 • doradztwo i przygotowywanie umów z kadrą zarządzającą,
 • rozwiązywanie umów o pracę, zarówno z przyczyn dotyczących, jak i niedotyczących pracowników, w tym przeprowadzanie tzw. zwolnień grupowych,
 • przygotowywanie i wdrażanie systemów wynagrodzeń oraz systemów motywacyjno-premiowych, w sposób umożliwiający pełną realizację celów zamierzonych przez pracodawców, a jednocześnie zapewniający pracodawcom jak najszerszą ochronę przed ewentualnymi roszczeniami ze strony pracowników, w tym doradztwo w zakresie optymalizacji źródeł finansowania benefitów na rzecz pracowników i wykorzystywania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • doradztwo w zakresie pracowniczego obowiązku ochrony interesów pracodawcy dotyczącego m.in. ochrony informacji poufnych i zakazu konkurencji, w tym przygotowywanie umów o zakazie konkurencji i reprezentowanie klientów w sporach wynikających z naruszenia powyższego obowiązku,
 • doradztwo i przygotowywanie niezbędnych dokumentów w zakresie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, w tym wskutek outsourcingu,
 • przygotowywanie i opiniowanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej,
 • wdrażanie elastycznych form zatrudniania, w tym zatrudnianie telepracowników, pracowników tymczasowych oraz osób pracujących w zadaniowym systemie czasu pracy,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku z podejrzeniem mobbingu, dyskryminacji pracowników lub innych naruszeń obowiązków pracowniczych,
 • wsparcie pracodawców w procesie delegowania pracowników oraz reprezentacja w postępowaniach kontrolnych w zakresie prawidłowości delegowania do Polski,
 • obsługa w zakresie zatrudniania cudzoziemców, w szczególności zastępowanie klientów w postępowaniach dotyczących uzyskania zezwoleń na pracę oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy,
 • przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa pracy dla pracowników i kadry menadżerskiej,
 • przeprowadzanie audytów pracowniczych (due diligenceie