Kluczowe zmiany i rekomendacje

Wpis na listę sankcyjną blokuje wypłatę pensji

Pracodawcę obowiązuje zakaz wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, którego zatrudnił po wpisaniu na listę sankcyjną. Sam fakt wpisu nie może być jednak podstawą rozwiązania umowy z taką osobą.

Na mocy ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w oparciu o wybrane instrumenty prawne zawarte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, została utworzona lista podmiotów, wobec których stosowane są sankcje określone w powyższej ustawie. Jedna z sankcji obejmuje zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, a także zakaz ich udostępniania pomiotowi wpisanemu na listę sankcyjną. Wpis podmiotu na listę sankcyjną może zatem spowodować reperkusje w stosunkach prawa pracy.

Jeżeli sankcja dotyczy podmiotu zatrudniającego pracowników w Polsce, jej stosowanie może zagrażać terminowości wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych będących źródłem utrzymania pracowników i ich rodzin.

Na listę sankcyjną może być wpisany także pracownik lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie. W takich przypadkach pojawia się pytanie, czy pracodawca powinien wstrzymać wypłatę wynagrodzenia takiej osobie, tj. stosować się do zakazu udostępniania pracownikowi jakichkolwiek środków finansowych? Odnośnie osoby ubiegającej się o zatrudnienie rodzi się z kolei pytanie, czy można odmówić zatrudnienia tylko za względu na wpisanie na listę sankcyjną?

Co istotne, polskie i unijne sankcje polegające na zakazie udostępniania aktywów nie zakazują zatrudniania osób objętych sankcjami, w szczególności nie nakazują rozwiązania stosunku pracy z takim pracownikiem.

Po szczegóły zapraszamy do całości artykułu, który jest dostępny tutaj.

 

Agnieszka Lechman-Filipiak, Partner
Emilia Kalecka, Assosiate