Kluczowe zmiany i rekomendacje

Nowelizacja Specustawy – zmiany nie tylko dla obywateli Ukrainy

14 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację Specustawy. Tym razem zmiany będą dotyczyły nie tylko obywateli Ukrainy, ale również innych cudzoziemców, ponieważ uchylone zostaną niektóre przepisy z tzw. ustawy covidowej.

Poniżej przestawiamy najważniejsze z wprowadzanych zmian.

  1. Zmiany wprowadzone w ustawie covidowej sprowadzają się do uchylenia przepisów przedłużających terminy składania wniosków pobytowych lub legalności pobytu cudzoziemców z dniem 24 sierpnia 2023 r. Oznacza to, że cudzoziemcy, których legalny pobyt został przedłużony na podstawie ustawy covidowej najpóźniej do 23 sierpnia 2023 r. muszą złożyć wniosek o legalizację swojego pobytu w Polsce.
  2. Wydłużono do 24 sierpnia 2023 r. pobyt obywateli Ukrainy, których ostatni dzień okresu ważności wizy, karty pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca lub dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” obywatela Ukrainy, przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. Wcześniej pobyt tych osób miał być legalny tylko do 31 grudnia 2022 r. Dookreślono także przedłużenia daty pobytu dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na podstawie wiz Schengen lub ruchu bezwizowego, który miałyby się skończyć po 24 lutego 2022 r. – pobyt na tej podstawie będzie uznany za legalny również do dnia 24 sierpnia 2023 r.
  3. Jeżeli zezwolenie na pobyt czasowy zostało udzielone z zastrzeżeniem wymogu powiadomienia, pracodawca musi złożyć powiadomienie o podjęciu pracy w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji pobytowej lub może to zrobić w ciągu 14 dni od wejścia w życie nowelizacji, gdy decyzja została doręczona przed wejściem w życie ustawy.
  4. Dodano przepis odwołujący się do elektronicznego dokumentu DiiA, który wraz z dokumentem podróży uprawnia obywatela Ukrainy do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
  5. Obywatele Ukrainy, którzy nie złożyli dotychczas wniosku o nadanie numeru PESEL, mają obowiązek złożyć go w terminie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji.
  6. Uchylono art. 38 Specustawy, który umożliwiał wnioskowanie przez obywateli Ukrainy o udzielenie jednorazowego zezwolenia na pobyt czasowy na okres 3 lat w ciągu 9 miesięcy od wjazdu do Polski. Złożone na podstawie tego artykułu wnioski zostaną pozostawione bez rozpoznania, a legalizacja dalszego pobytu będzie możliwa tylko na zasadach ogólnych od 1 kwietnia 2023 r.

W tej chwili na stronie Prezydenta brak informacji, aby nowelizacja została już podpisana, jednak można się spodziewać, że nastąpi to przed końcem roku kalendarzowego, z uwagi na dotychczasowe przedłużenie ważności wiz i kart pobytu obywateli Ukrainy tylko do 31 grudnia 2022 r.

 

Justyna Helbing, Paralegal