Kluczowe zmiany i rekomendacje

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

14 września 2021 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. W związku z tym od 1 stycznia 2022 pracodawcy są zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 3010 PLN miesięcznie. Wzrosła również stawka minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców, którzy otrzymają teraz co najmniej 19,70 PLN za każdą godzinę świadczenia usług.

Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę ma również wpływ na inne świadczenia otrzymywane przez pracowników i związane z ich zatrudnieniem. Co najmniej 3010 PLN będzie teraz wynosiło wynagrodzenie za przestój, wynagrodzenie gwarancyjne, odszkodowanie za nierówne traktowanie, a także odszkodowanie za mobbing lub za rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika wskutek mobbingu.  Dodatkowo wzrośnie dodatek za pracę w porze nocnej, ponieważ wynosi on 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmieni się również górna granica odprawy pieniężnej z tytułu zwolnień grupowych, która nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (45 150 PLN). Jednak, jeśli przepisy tzw. ustawy covidowej będą obowiązywały w całym 2022 roku, to wysokość odprawy pozostanie ograniczona do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 30 100 PLN.

 

Justyna Helbing, Intern