Kluczowe zmiany i rekomendacje

Nadchodzą korzystne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

W ostatnim kwartale 2021 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu przede wszystkim usprawnić postępowania dotyczące udzielania  zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Poza ustawą o cudzoziemcach, projekt przewiduje między innymi zmianę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dotyczącym zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Najistotniejsze rozwiązania przedstawione w projekcie:

  • Omawiany projekt przewiduje przede wszystkim ułatwienia w zakresie uzyskiwania łącznego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z uwagi na jego popularność. W projekcie przewidziano między innymi uchylenie obowiązku spełnienia warunku posiadania przez cudzoziemca miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu. Ten drugi warunek ma zostać zastąpiony wymogiem uzyskiwania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez tego cudzoziemca.
  • Zgodnie z treścią projektu rozszerzony ma zostać także katalog okoliczności, w których nie będzie konieczna zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Tytułem przykładu zmiana zezwolenia miałaby nie być konieczna w przypadku zmiany nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenia wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.
  • Projekt przewiduje także wprowadzenie 60 dniowego terminu (licząc od dnia złożenia wniosku przez cudzoziemca) na udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Postępowanie odwoławcze w tym zakresie miałoby kończyć się w terminie 90 dni.
  • Kolejną korzystną planowaną zmianą jest wydłużenie okresu wykonywania pracy określonego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 24 miesięcy.
  • Projekt przewiduje ułatwienia w przypadku wnioskowania o Kartę Polaka.
  • Projekt zakłada także, że wojewoda będzie rozpatrywać wnioski o wydanie zezwolenia na pracę z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców mających wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej. Wykaz takich przedsiębiorców ma zostać określony przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Prezentowane rozwiązania mają przyczynić się do znacznego przyspieszenia procedur uzyskiwania zezwoleń, których uzyskanie aktualnie potrafi wydłużyć się nawet do sześciu miesięcy. W tej chwili występując z wnioskiem o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy należy mieć na uwadze, że „standardowo” proces ten trwa od 2-3 miesięcy w zależności od właściwego urzędu, a w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę procedura to ulega nawet dodatkowemu wydłużeniu.

W dniu 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął część poprawek zaproponowanych przez Senat. Przewiduje się, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już na początku nowego roku.

Dominika Nowak, Senior Associate

Izabela Olejarz, Junior Associate