Kluczowe zmiany i rekomendacje

Pracownicze Plany Kapitałowe – IV etap

Początek roku kalendarzowego będzie wiązał się z istotnym obowiązkiem z zakresu prawa pracy dla niektórych pracodawców.

Dnia 1 stycznia 2021 r. rozpocznie się czwarta, a tym samym ostatnia faza wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Etap ten nakłada obowiązek utworzenia PPK przez podmioty dotychczas nim nieobjęte, w tym zatrudniające poniżej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (do stanu zatrudnienia należy zaliczyć także m.in. osoby współpracujące w ramach wybranych umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie), a także jednostki sektora finansów publicznych.

Wprowadzenie PPK wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków pracodawców, w tym między innymi koniecznością dokonania wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK,  która powinna zostać wybrana wspólnie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy lub z przedstawicielami załogi zakładu pracy (w przypadku braku organizacji związkowej). Wybór odpowiedniej instytucji finansowej jest kluczowy z perspektywy pracodawcy – to właśnie z wybraną instytucją finansową pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK.

W związku z pandemią zmianie uległy terminy zawierania umów związanych z PPK z wybraną wcześniej instytucją finansową. W przypadku pracodawców, którzy zatrudniają poniżej 20 pracowników obowiązują następujące terminy:

  • najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2021 r. należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK,
  • najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r. należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Za niedopełnienie obowiązków w zakresie PPK, w tym za nie zawarcie umowy o zarządzanie, na pracodawcę może zostać nałożona kara w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym.

Mając na względzie powyższe warto już teraz przygotować się do tego procesu, w tym przede wszystkim zastanowić się nad wyborem instytucji finansowej.