Kluczowe zmiany i rekomendacje

Ponowne przeliczenie podstawy zasiłków

Omawiana przez nas wielokrotnie Tarcza antykryzysowa przewidywała w ramach wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy zatrudnianym pracownikom.

Stosowanie tej instytucji doprowadziło jednak do negatywnych skutków w stosunku do osób przebywających na świadczeniach chorobowych, opiekuńczych i rodzicielskich, a w szczególności w stosunku do kobiet, które urodziły dziecko w czasie pandemii i nabyły prawo do zasiłku macierzyńskiego. Ich świadczenia bowiem zostały obniżone stosownie do obniżki wymiaru czasu pracy, na którą decydowało się wielu pracodawców w minionych miesiącach.

Ostatnia nowelizacja Tarczy antykryzysowej, która jest odpowiedzią na liczne apele wielu środowisk, wprowadza możliwość ponownego przeliczenia podstaw wymiaru świadczeń oraz przyznania odpowiedniego wyrównania w stosunku do świadczeń już wypłaconych.

Większość przepisów omawianej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 weszła w życie 9 października 2020 r., jednakże w stosunku do ponownego przeliczenia świadczeń ustawa stanowi wyłom od zasady lex retro non agit  i obowiązuje z mocą wsteczną od 31 marca 2020 r.

Wyrównanie świadczeń nie nastąpi z urzędu, lecz na wniosek świadczeniobiorcy. Wniosek taki powinien zostać złożony do pracodawcy (jeśli jest on uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom) lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wzór wniosku nie został sformalizowany i można tego dokonać przy użyciu „ZAS-58 Skarga”. Instrukcja jest dostępna na stronie ZUS. Jeżeli wniosek zostanie złożony pracodawcy ma on obowiązek niezwłocznie przekazać go do ZUS.

Ponadto, najprawdopodobniej powyższe można stosować również w stosunku do wynagrodzenia chorobowego, które zostało w czasie pandemii obniżone przez pracodawców stosownie do redukcji wymiaru czasu pracy. Oznaczałoby to, że pracownicy mogą wystąpić do pracodawcy z wnioskiem wyrównania i wypłacenia wynagrodzenia za taki okres, co wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie pracodawców. Informacje takie zostały wstępnie przekazane przez ZUS. Czekamy na oficjalne stanowisko w tym przedmiocie.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.