Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników

Zakończyły się prace legislacyjne nad ustawą implementującą do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Uchwalenie nowych przepisów wiąże się z nałożeniem nowych obowiązków na pracodawców delegujących pracowników na terytorium RP, a także przyznaniem dodatkowych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy.

Do kluczowych zmian należy zaliczyć:

doprecyzowanie maksymalnego okresu delegowania pracowników – zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca po upływie 12 miesięcy delegowania jest zobowiązany do złożenia Państwowej Inspekcji Pracy umotywowanego powiadomienia o przedłużeniu okresu delegowania maksymalnie do 18 miesięcy. Po upływie 12 lub 18 miesięcy, pracodawca delegujący pracownika będzie zobowiązany do zapewnienia mu niemal wszystkich warunków zatrudnienia określonych w obowiązujących przepisach z zakresu prawa pracy, co w efekcie zrówna jego pozycję z pozostałymi pracownikami,

modyfikacje w zakresie zasad wynagradzania pracowników tj. zobowiązanie pracodawców do zagwarantowania pracownikom delegowanym na terytorium RP wynagrodzenia obejmującego wszystkie obowiązkowe składniki wynagrodzenia  określone w Kodeksie pracy oraz w innych przepisach regulujących prawa i obowiązki pracowników, w tym dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zwracamy uwagę, że analogiczne przepisy zostały lub zostaną wkrótce wprowadzone w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej, co może mieć wpływ na działalność polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę. Z tego względu, rekomendujemy zapoznanie się z nowymi przepisami, a także dokonanie ewentualnych zmian w warunkach zatrudnienia delegowanych pracowników.