Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w prawie pracy po wakacjach

Od kilku tygodni trwają intensywne prace nad istotnymi zmianami z zakresu prawa pracy, które będą miały duże znaczenie dla prowadzenia działalności przez pracodawców. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

– podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Rada Ministrów opublikowała informacje dotyczące planowanego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej przysługującej wybranym osobom zatrudnionym w ramach umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2021 r.

Propozycja rządu w przypadku minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. to 2.800 zł, a w przypadku stawki godzinowej 18,30 zł.

Powyższy wzrost w porównaniu do obecnego roku wpłynie istotnie na wysokość kosztów ponoszonych przez pracodawców, ponieważ kwota wynagrodzenia minimalnego stanowi podstawę do wyliczenia wielu innych świadczeń wypłacanych pracownikom, w tym m.in. maksymalnej kwoty odprawy przysługującej im na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych.

Ostateczna decyzja o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie podjęta w najbliższych tygodniach.

– implementacja dyrektywy unijnej o delegowaniu pracowników

Trwają pracę nad implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE, regulującą delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy doprecyzują m.in. maksymalny okres delegowania pracowników– zgodnie z przepisami unijnymi okres delegowania nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy). Dodatkowo, po upływie dozwolonego okresu delegowania, pracodawcy będą zobowiązani do stosowania do oddelegowanych pracowników większości przepisów z zakresu prawa pracy oferowanych przez państwo przyjmujące. Zmiana ma na celu zapewnienie oddelegowanym pracownikom warunków zatrudnienia przysługujących pracownikom lokalnym.

– uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, polscy pracodawcy uzyskali możliwość zlecenia pracownikom pracy w formie zdalnej, bez konieczności wprowadzenia zmian do umów o pracę lub uzyskiwania uprzedniej zgody pracownika. Choć pracodawcy będą mieli możliwość zlecenia pracy zdalnej do 4 września 2020 roku, to zgodnie z ostatnim oświadczeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ciągu najbliższych kilku tygodni powinniśmy spodziewać się wprowadzenia zmian do kodeksu pracy, które umożliwią pracownikom i pracodawcom dalsze korzystanie z pracy zdalnej.

W nadchodzących publikacjach przekażemy Państwu więcej informacji na temat wspomnianych zmian, a także ich potencjalnego wpływu na prowadzenie przez Państwa działalności.