Kluczowe zmiany i rekomendacje

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

W 2020r. pracodawcy będą zobowiązani do zapłaty na rzecz pełnoetatowych pracowników co najmniej 2.600 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miał także wpływ na inne świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z ich zatrudnieniem, w tym w szczególności odprawy w ramach zwolnieniach grupowych, czy też stawki dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porzę nocnej.

Zgodnie z nowymi przepisami, wzrośnie także stawka minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców, które od 1 stycznia 2020r. wyniesie 17 PLN za każdą godzinę świadczenia usług.

Co do zasady, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wymaga wprowadzenia jakichkolwiek zmian do obowiązujących umów. Mimo to, jeżeli umowy zawierają postanowienia, które odnoszą się do wysokości obecnego minimalnego wynagrodzenia, rekomendowanym rozwiązaniem jest ich zaaktualizowanie. Najlepszą praktyką wydaje się brak odwoływania się do aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym i używanie sformułowania “minimalne wynagrodzenie”.