Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w zasadach prowadzenia postępowań sądowych

7 listopada 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzające istotne zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia postępowań przed sądami pracy.

Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać możliwość przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników po nieprawomocnym rozstrzygnięciu na ich korzyść postępowania przed sądem pierwszej instancji. Zmiana ta wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia pracodawców pozostających w sporach sądowych ze zwolnionymi pracownikami, ponieważ mogą oni zostać zobowiazani do przywrócenia ich do pracy przed wydaniem ostatecznego orzeczenia w sprawie. Co istotne, sąd będzie mógł zadecydować o przywróceniu pracownika do pracy wyłącznie na jego żądanie, co w praktyce oznacza, że nie wszyscy zwolnieni pracownicy zostaną przywróceni do pracy w przypadku wydania przez sąd pierwszej instancji korzystnego dla nich wyroku.

Nowe zasady prowadzenia postępowania znajdą zastosowanie również do tych spraw sądowych, które zostały wszczęte przed wejściem w życie nowych przepisów.