Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy

7 września 2019 r. wejdą w życie nowe zasady wydawania pracownikom świadectw pracy w związku z zakończeniem ich współpracy z pracodawcą.

Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawcy będą zobowiązani do wydania pracownikom świadectw pracy w dniu, w którym nastąpi ustanie stosunku pracy. Pracodawcy, którzy z przyczyn o charakterze obiektywnym nie będą mogli wydać pracownikowi świadectwa pracy we wskazanym terminie, będą zobowiązani do doręczenia  go pracownikowi w ciągu siedmiu następnych dni.

Pracownicy, którzy otrzymają świadectwo pracy zawierające błędne informacje, będą mogli zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie w terminie 14 dni. W razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę pracownikom będzie przysługiwać prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Nowe przepisy wprowadziły także możliwość wystąpienia do sądu pracy przez pracowników, którzy nie otrzymali od pracodawców świadectwa pracy z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania wspomnianego dokumentu. Nieterminowe wydanie świadectwa pracy zostało także uznane za jedno z wykroczeń przeciwko prawom pracownika zagrożonych karą grzywny od 1.000 PLN do 30.000 PLN.

Jednocześnie w związku z wejściem w życie nowych przepisów kodeksu pracy ograniczających zakres danych osobowych, jakie mogą być pobierane i przetwarzane przez pracodawcę, zmianie uległ wzór świadectwa pracy, który powinien zostać wydany pracownikowi. Za kluczową zmianę w tym zakresie należy uznać usunięcie ze wzoru świadectwa pracy informacji na temat imion rodziców.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, rekomendujemy stosowanie nowych wzorów świadectw pracy oraz wprowadzenie zmiany do obowiązujących procedur ich wydawania.