Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu dyskryminacji i mobbingu

7 września 2019 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zakresie zasad dochodzenia roszczeń w związku z dyskryminacją i mobbingiem pracowników.

Za główną zmianę wprowadzoną przez nowelizację należy uznać wprowadzenie otwartego katalogu przyczyn, które mogą stanowić podstawę dyskryminacji, co w praktyce umożliwi pracownikom zarzucającym pracodawcy dyskryminację powołanie się także na przyczyny, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów, każde  nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami, nierówne traktowanie pracowników będzie mogło zostać uznane za ich dyskryminację, co z punktu widzenia pracodawców wiążę się przede wszystkim z koniecznością wnikliwej analizy warunków zatrudnienia pracowników.

Dodatkowo, pracownicy uzyskali prawo do żądania odszkodowania w związku z mobbingiem bez względu na to, czy zdecydują się na rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami, pracownik w celu uzyskania takiego odszkodowania powinien rozwiązać umowę o pracę podając za co najmniej jedną przyczynę wypowiedzenia dopuszczanie się wobec niego zachowań mobbingowych. Nowe przepisy umożliwią ubieganie  się o odszkodowanie także w trakcie okresu zatrudnienia u pracodawcy. Bez zmian pozostała natomiast dolna granica odszkodowania, która nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2019 r. – 2250 zł brutto).

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, rekomendujemy by pracodawcy wprowadzili zmiany do wewnątrzzakładowych dokumentacji i procedur dotyczących zjawisk mobbingu i dyskryminacji. W szczególności, pracodawcy powinni zaktualizować tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, które powinny zostać udostępnione każdemu pracownikowi celem zapewnienia ich zgodności z nowymi przepisami.