Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zbliża się termin wdrożenia pierwszych PPK

Nieuchronnie zbliża się 1 lipca 2019 r., czyli termin rozpoczęcia stosowania ustawy o  pracowniczych planach kapitałowych (PPK) dla pracodawców, którzy w dniu 31 grudnia 2018 r. zatrudniali co najmniej 250 pracowników (do stanu zatrudnienia należy zaliczyć także m.in. osoby współpracujące w ramach wybranych umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie).

Wprowadzenie PPK wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków pracodawców, w tym między innymi koniecznością dokonania wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK,  która powinna zostać wybrana wspólnie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy lub z przedstawicielami załogi zakładu pracy. Wybór odpowiedniej instytucji finansowej jest kluczowy z perspektywy pracodawcy – to właśnie z wybraną instytucją finansową pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. W przypadku pracodawców zobowiązanych do stosowania ustawy o PPK od 1 lipca 2019 r. termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przypada na 25 października 2019 r., zaś umowy o prowadzenie PPK na 12 listopada 2019 r.

Podjęcie przez pracodawców odpowiednich działań w zakresie wprowadzenia PPK jest o tyle istotne, że niedopełnienie obowiązków związanych z wdrożeniem PPK jest zagrożone sankcjami karnymi: karą grzywny w wysokości: do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego pracodawcy a w niektórych przypadkach karą grzywny w wysokości od 1.000 zł do 1,000,000 zł.

Na marginesie przypominamy, że obowiązek utworzenia PPK już wkrótce będzie miał zastosowanie także do pozostałych pracodawców zatrudniających:

– 50 osób pracowników według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,

– 20 osób pracowników według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,

– pozostałych pracodawców – od dnia 1 stycznia 2021 r.