Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w zakresie monitoringu wizyjnego pracowników

W związku z uchwaleniem ustawy sektorowej wdrażającej przepisy RODO, zmianie uległy przepisy dotyczące zasad stosowania  monitoringu wizualnego w zakładach pracy

Monitoring pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej

Nowe przepisy kodeksu pracy wprowadziły bezwzględny zakaz monitoringu wizyjnego pomieszczeń udostępnianych związkom zawodowym. Zmiana jest podyktowana koniecznością zapewnienia organizacjom związkowym niezależności od pracodawcy, który nie powinien kontrolować działalności organizacji związkowej.

Monitoring pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni

Jeśli chodzi o pomieszczenia sanitarne, szatnie, stołówki oraz palarnie to pracodawca nie powinien co do zasady monitorować takich przestrzeni w związku z koniecznością ochrony prywatności pracownika w miejscu pracy. W praktyce, pracodawca może wprowadzić jednak ograniczony monitoring wskazanych pomieszczeń, jeżeli będzie w stanie uzasadnić taką konieczność potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Dodatkowo, pracodawca zainteresowany wprowadzeniem monitoringu będzie musiał zapewnić, że stosowanie monitoringu nie naruszy godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, co w praktyce może zostać osiągnięte między innymi poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Celem ochrony prywatności pracowników, nowe przepisy – w przypadku monitorowania pomieszczeń sanitarnych – wprowadzają także jeden dodatkowy wymóg – stosowanie monitoringu wizyjnego wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów rekomendujemy dostosowanie praktyki stosowania monitoringu w Państwa zakładach pracy, a także wprowadzenie odpowiednich zmian do wewnętrznych polityk dotyczących zasad stosowania monitoringu.