Kluczowe zmiany i rekomendacje

Nowe zasady zbierania sensytywnych danych osobowych kandydatów i pracowników

4 maja 2019 roku weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy wprowadzające istotne zmiany w zakresie zasad zbierania danych osobowych kandydatów i pracowników.

Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać zmiany w zakresie zbierania i przetwarzania sensytywnych danych osobowych. Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawca może zbierać i przetwarzać sensytywne dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. W praktyce oznacza to, że pracodawcy nie są przykładowo uprawnieni do zadawania pytań dotyczących danych sensytywnych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

Nowe przepisy wprowadzają także zasadę, że dane biometryczne pracowników mogą być przetwarzane także gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony, co w praktyce daje pracodawcom możliwość przetwarzania danych biometrycznych także na żądanie.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, rekomendujemy wprowadzenie zmian do wewnątrzzakładowych polityk dotyczących rekrutacji pracowników a także zweryfikowanie czy inne wewnętrzne polityki dotyczące zasad zbierania i przetwarzania danych osobowych pozostają w zgodzie z  nowymi zasadami.