Kluczowe zmiany i rekomendacje

Podsumowanie najważniejszych zmian w zakresie prawa pracy

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy z zakresu prawa pracy, o których informowaliśmy Państwa w poprzednich wpisach.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

– wejście w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Polski rząd w ramach reformy systemu emerytalnego – zgodnie z wielomiesięcznymi zapowiedziami – wprowadził do polskiego systemu prawnego nową formę oszczędzania umożliwiającą  zgromadzenie dodatkowych środków na emeryturę – pracownicze plany kapitałowe. Choć wprowadzenie planów kapitałowych nastąpi w kilku fazach, których rozpoczęcie będzie uzależnione od stanu zatrudnienia u danego pracodawcy, podmioty zatrudniające już teraz powinny rozpocząć przygotowania do odpowiedniego wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w zakładach pracy. Rekomendowanymi działaniami są przede wszystkim dokonanie analizy rozwiązań wprowadzonych przez ustawę, ustalenie potencjalnego wpływu wprowadzenia pracowniczego planu kapitałowego na budżet zakładu pracy oraz wynagrodzenia pracowników, a także rozpoczęcie poszukiwań instytucji, która będzie prowadziła plan.

–  podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy są zobowiązani do wypłaty pracownikom co najmniej 2.250 zł w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę ma także wpływ na inne świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z ich zatrudnieniem, w tym w szczególności odprawy w ramach zwolnieniach grupowych, czy też stawki dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Podwyższeniu uległa także stawka minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców, które wynosi obecnie 14.70 zł za każdą godzinę świadczenia usług.

Pracodawcy nie są także dłużej zobowiązani do uzyskania zgody na wypłatę wynagrodzenia przelewem bankowym na konto wskazane przez pracownika – od 1 stycznia 2019 r. wypłata wynagrodzenia za pracę powinna odbywać się bezpośrednio na rachunki bankowe wskazane przez pracowników, o ile nie złożą oni wniosku o otrzymywanie wynagrodzenia do rąk własnych.

– nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające liczne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Do najważniejszych zmian w tym zakresie należy zaliczyć:

(i) możliwość prowadzenia akt osobowych pracowników wyłącznie w formie elektronicznej,

(ii) możliwość skrócenia okresu obligatoryjnego przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat, czy też

(iii) nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników, które od 1 stycznia 2019 r. powinny składać się nie 3 a z 4 części (czwarta, dodatkowa część akt osobowych powinna zawierać dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności, w tym w szczególności odpisy zawiadomień o karach porządkowych).

– związki zawodowe także dla osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., w którym to za niekonstytucyjne uznano umożliwienie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych wyłącznie pracownikom, polski ustawodawca rozszerzył możliwość korzystania z uprawnień związkowych także dla innych osób wykonujących pracę zarobkową. Nowelizacja może mieć duże znaczenie dla przedsiębiorców współpracujących z osobami zatrudnionymi w ramach umów cywilnoprawnych, w tym z osobami samozatrudnionymi, które w celu obrony swoich praw i interesów będą mogły tworzyć i przystępować do związków zawodowych, co będzie wiązało się z przyznaniem im licznych praw i przywilejów związanych z ich członkostwem w organizacji związkowej.

W razie potrzeby rozszerzenia poszczególnych kwestii pozostajemy do Państwa dyspozycji.