Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zniesienie limitu 30-krotności składek emerytalno-rentowych uznane za niekonstytucyjne

14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że zniesienie limitu 30-krotności składek emerytalno-rentowych zostało przeprowadzone w sposób naruszający Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytułem przypomnienia w 2018 r. Sejm uchwalił ustawę, która miała znieść limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych, co w konsekwencji doprowadziłoby do zredukowania wynagrodzenia otrzymywanego przez kluczowych pracowników a równocześnie zwiększyło koszty ich zatrudniania ponoszone przez pracodawcę. Prezydent Polski zakwestionował konstytucyjność procesu legislacyjnego, w ramach którego doszło do uchwalenia ustawy (w tym w szczególności brak należytego skonsultowania ustawy z Radą Dialogu Społecznego, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że pracodawcy będą zobowiązani do dalszego stosowania aktualnych zasad obliczania składek ZUS – roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych nie będzie mogła być wyższa niż 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku – w 2018 r. 133 000 PLN) – po przekroczeniu określonej wysokości wynagrodzenia przez pracownika roku składki nie będą dalej naliczane.