Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizację będzie nadanie cywilnoprawnym kontraktorom (tj. osobom fizycznym zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło, a także osobom fizycznym prowadzącym własną działalność gospodarczą) prawa do tworzenia związku zawodowego lub przystąpienia do niego. Zmiana ta wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., w którym stwierdzono, że obowiązujące przepisy nie mogą przyznawać prawa do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych wyłącznie pracownikom tj. osobom zatrudnionym na zasadach określonych w kodeksie pracy. Nowelizacja może mieć istotny wpływ na przedsiębiorstwa współpracujące z cywilnoprawnymi kontraktorami, którzy będą mogli korzystać z praw i przywilejów związanych z członkostwem w związkach zawodowych, w tym ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem. Nowe przepisy przyznają również cywilnoprawnym kontraktorom prawo do wszczynania lub uczestniczenia w sporach zbiorowych z pracodawcą, a także zakażą ich dyskryminacji w związku z ich przynależnością związkową.