Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji

7 sierpnia 2018 r. prezydent Polski podpisał  ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, której celem jest dostosowanie przepisów polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą należy zaliczyć:

– Zmianę definicji czynu nieuczciwej konkurencji

Zgodnie z nowymi przepisami przez czyn nieuczciwej konkurencji  rozumie się nie tylko ujawnienie i wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ale także ich pozyskanie.

– Doprecyzowanie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa na gruncie nowych przepisów rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności,

-Wprowadzenie ochrony sygnalistów

Zgodnie z nowymi przepisami za czyn  nieuczciwej konkurencji nie można uznać m.in. ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile  nastąpiły one:

a) w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem,

b) w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi,

c) w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego, lub,

d) gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

– Brak ograniczenia czasowego obowiązku zachowania poufności

W wyniku wprowadzenia nowelizacji z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uchylona została regulacja zakazująca byłym pracownikom dokonywania czynów nieuczciwych konkurencji wobec byłego pracodawcy w okresie 3 lat od ustania stosunku pracy, co w praktyce oznacza, że pracodawcy będą mogli wydłużyć okres zachowania poufności w zależności od swoich biznesowych potrzeb.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów rekomendujemy dostosowanie postanowień umów o pracę oraz postanowień regulaminów pracy celem lepszego zabezpieczenia interesów pracodawcy przed popełnieniem przez pracowników czynów zabronionej konkurencji, w tym w szczególności poprzez wydłużenie okresu obowiązkowego zachowania poufności, w szczególności gdy był on ograniczony wyłącznie do okresu 3 lat od dnia ustania stosunku pracy, a także zdefiniowanie jakie informacje są uznawane przez pracodawcę za poufne.