Kluczowe zmiany i rekomendacje

Konsekwencje nieprawidłowego ewidencjonowania godzin pracy

Przepisy prawa pracy wymagają by pracodawca prowadził tzw. ewidencję czasu pracowników celem prawidłowego ustalenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać między innymi informację o pracy w niedzielę i święta, pracy w porze nocnej, pracy w godzinach nadliczbowych, dyżurach, urlopach oraz inne usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy.

Podstawowe zagrożenie płynące z nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, może uaktualnić się w przypadku roszczeń pracowników o wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. W tego typu sprawach, choć co do zasady obowiązują zwykłe reguły dowodowe, i w konsekwencji ciężar udowodnienia pracy w godzinach nadliczbowych spoczywa na pracowniku to jednak jednym z podstawowych i najważniejszych środków dowodowych jest właśnie ewidencja czasu pracy, a jej brak może wpływać negatywnie na sytuację pracodawcy w sporze z pracownikiem. Niezależnie od ryzyka roszczeń ze strony pracowników, nierzetelnie prowadzona ewidencja czasu pracy może skutkować nałożeniem na pracodawcę grzywny przez Państwową Inspekcję Pracy.