Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Trwają prace nad przygotowaniem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), które mają stanowić obowiązkowy środek zabezpieczenia emerytalnego osób zarobkujących, w tym m.in pracowników i zleceniobiorców, które mają umożliwiać zgromadzenie dodatkowych środków na emeryturę.  Założenia reformy przewidują obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez wszystkie podmioty zatrudniające osoby uprawnione do uczestnictwa w programie. Środki na PPK mają być gromadzone zarówno przez osobę zarobkującą (2% miesięcznego wynagrodzenia z możliwością podwyższenia składek do 4%), jak i przez podmiot zatrudniający (1,5% miesięcznego wynagrodzenia z możliwością podwyższenia składek do 4%).

Proces obowiązkowego wdrożenia PPK miał rozpocząć się w 2018 r., jednakże z uwagi na konieczność  przygotowania projektu ustawy oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych, jego początek został przesunięty na styczeń 2019 roku. Wprowadzenie PPK nastąpi w kilku fazach i będzie uzależnione od liczby osób zatrudnionych tj. podmioty zatrudniające będą zobowiązane do zawarcia umów o zarządzanie PPK w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia danego etapu:

I etap od 1 stycznia 2019 r.

– podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób na dzień 31.12.2018 r.

II etap od 1 lipca 2019 r.

– podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników na dzień 30.06.2019 r.

III etap od 1 stycznia 2020 r.

– podmioty zatrudniające powyżej 19 pracowników na dzień 31.12.2019 r.

IV etap od 1 lipca 2020 r.

– pozostałe podmioty oraz jednostki sektora finansów publicznych

Na oficjalnej stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy wprowadzający istotne zmiany  w stosunku do pierwszej wersji projektu opublikowanej kilka miesięcy temu. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

– rozszerzenie katalogu podmiotów zarządzających PPK

Zgodnie z nowymi przepisami, oprócz towarzystw funduszy inwestycyjnych, podmioty zatrudniające będą mogły zawrzeć umowę o zarządzenie PPK także z powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, pracowniczymi towarzystwami emerytalnymi oraz zakładami ubezpieczeń, które zostaną wpisane  w ewidencji PPK.

– ograniczenie możliwości zwolnienia się z obowiązku utworzenia PPK

Przepisy nowego projektu ograniczają możliwość zwolnienia się z obowiązku tworzenia PPK podmiotom zatrudniającym, które zapewniają możliwość uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych. Zgodnie z pierwszym projektem ustawy, podmioty te mogły zwolnić się z obowiązku tworzenia PPK, o ile oferowały osobom zatrudnionym pracowniczy program emerytalny, w którym odprowadzana składka wynosi co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Nowy projekt ustawy ograniczył możliwość zwolnienia się z obowiązku wyłącznie do zakładów pracy, w których do pracowniczego programu emerytalnego przystąpiło co najmniej 50% osób zatrudnionych.

– obniżenie wysokości obowiązkowych składek uczestnika PPK

Zmiany w projekcie zakładają także możliwość obniżenia kosztów ponoszonych przez uczestnika PPK, jeżeli jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczy kwoty 2 100 złotych – w takim przypadku wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.

– złagodzenie odpowiedzialności podmiotów zatrudniających za brak utworzenia planu

Nowy projekt wprowadza wyłącznie odpowiedzialność finansową za brak terminowego zawarcia umowy o zarządzanie PPK tj. grzywnę w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie grzywny. Z projektowanych przepisów została zatem usunięta możliwość nałożenia kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności osób reprezentujących podmioty zatrudniające za nieterminowe wykonanie obowiązku wdrożenia PPK.