Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w zasadach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W lipcu 2018 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe regulacje będą miały zastosowanie między innymi do instytucji finansowch, banków i przedsiębiorców, którzy przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro.

Podmioty objęte zakresem ustawy będą musiały wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania potencjalnych naruszeń jej przepisów, które będą obowiązywały zarówno pracowników, jak i inne osoby współpracujące z podmiotem.

Co istotne przepisy ustawy określają obligatoryjną treść procedury, która musi zawierać między innymi informacje na temat osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń oraz środki stosowane w celu ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości.

Podmioty, które nie wprowadzą wewnętrznej procedury zgłaszania nadużyć mogą podlegać karom administracyjnym, w tym karom pieniężnym do 1 mln euro. Z tego względu, rekomendujemy by wszystkie podmioty zobowiązane do stosowania nowych przepisów zweryfikowały czy wprowadziły odpowiednią politykę oraz czy przyjęta polityka pozostaje w zgodzie ze wszelkimi wymogami wprowadzonymi przez nowe przepisy.